ဧဝံေဂလိတရားေဒသနာေတာ္ (ပိုးကရင္ဘာသာစကားျဖင့္ေဟာၾကားေတာ္မူျခင္း)

ရွင္မာေတဦး ၂၂း ၁-၁၄။  ေကာင္းကင္ႏိုင္ငံေတာ္ကို မဂၤလာေဆာင္ပြဲႏွင့္ခိုင္းႏိႈင္းထားျခင္းအေၾကာင္း။ သခင္ေယဇူးသည္ ေကာင္းကင္ႏိုင္ငံ ေတာ္အေၾကာင္းကို မဂၤလာေဆာင္ပြဲႏွင့္ ပံုပမာေပးၿပီး ေဟာၾကားေတာ္မူသည္။

တရားေတာ္ထဲတြင္ ဘုရင္ႀကီးသည္ မိမိရဲ႕သားေတာ္အတြက္ မဂၤလာပြဲက်င္းပေပးသည္။ မဂၤလာပြဲသို႔ ဖိတ္ၾကားထားေသာ ဧည့္သည္ေတာ္မ်ား ေရာက္မလာၾကေသးေသာအခါ ဘုရင္ႀကီးသည္ မိမိအေစခံမ်ားကို

ေစလြတ္ၿပီး သြားေရာက္ေခၚေစခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ဖိတ္ၾကားထားေသာသူမ်ားသည္ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျပကာ မဂၤလာပြဲသို႔မလာပဲေနၾကသည္။ ၎အျပင္ ဘုရင္ႀကီးေစလြတ္လိုက္ေသာ အေစခံမ်ားကိုလည္း ဖမ္းခ်ဳပ္ၿပီး

ရိုက္ႏွက္ ညင္းပမ္းၾကသည္။ ဘုရင္ႀကီးသည္ ထိုအေၾကာင္းအရာမ်ားကို ၾကားသိေသာအခါ အမ်က္ေဒါသထြက္ၿပီး မိမိ၏ တပ္မ်ားကိုေစလြတ္၍ ၿမိဳ႕ကို ဖ်က္စီးေစခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ လမ္းမွာ ေတြ႔သမွ်ေသာ သူမ်ားကို

မဂၤလာပြဲသို႔ေခၚေဆာင္ရန္ မိန္႔မွာခဲ့သည္။ မဂၤလာပြဲအခမ္းအနားသို႔ ဧည့္သည္ေတာ္မ်ား ေရာက္လာၾကေသာအခါ ဘုရင္ႀကီးသည္ မဂၤလာပြဲအခမ္းအနားသို႔ ၾကြေရာက္ၾကည့္ရႈေတာ္သည္။ ထုိသို႔ ၾကည့္ရႈစဥ္ မဂၤလာပြဲ

သို႔တက္ေရာက္လာသူမ်ားအထဲမွ တစ္ဦးသည္ မဂၤလာပြဲအခမ္းအနား ၀တ္စံုမ၀တ္ပဲရွိသည္ကို ျမင္ေသာအခါ ဘုရင္ႀကီးသည္ အမ်က္ေဒါသထြက္၍ ထိုသူ၏ လက္ႏွင့္ေျခမ်ားကို ႀကိဳးႏွင့္ခ်ည္ေစၿပီး အျပင္သို႔ ထုတ္ပစ္

ေစခဲ့သည္။ တစ္ဦးစီအတြက္ သင္ခန္းစာကေတာ့ ဘုရားသခင္သည္ မဂၤလာေဆာင္ပြဲအခမ္းအနားႏွင့္တူေသာ မိမိ၏ႏိုင္ငံေတာ္သို႔ လူတိုင္းကို ဖိတ္ေခၚပါသည္။ ထိုမဂၤလာပြဲႏွင့္ထိုက္တန္ေသာ ၀တ္စံုတည္းဟူေသာ

ပါရမီမ်ားကို ဆညး္ပူးထားမွသာလွ်င္ ေကာင္းကင္ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ထိုက္တန္မည္ျဖစ္သည္။ ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ရာေကာင္းေသာ မဂၤလာေဆာင္ပြဲ ႏွင့္ တူသည့္ ဘုရားသခင္ရဲ႕ ႏိုင္ငံေတာ္ကို ေရာက္ဖို႔ ပါရမီမ်ားကိုအသက္ရွင္စဥ္

ဆည္းပူးထားရမည္ျဖစ္ၿပီး ဒီပါရမီမ်ားႏွင့္ ေကာင္းကင္ႏိုင္ငံေတာ္ကို သြားၾကရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သင္ခန္းစာေပးျဖစ္ပါသည္။

Add new comment

12 + 7 =

Please wait while the page is loading