ဧဝံေဂလိတရားေတာ္

သူငယ္ေတာ္ကို ဗိမာန္ေတာ္၌ ျပန္ေတြ႕ျခင္း။

ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္း ပါစကားပြဲေတာ္ေရာက္တိုင္း ကိုယ္ေတာ္၏မိဘႏ်ွစ္ပါးတို႔သည္ ေဂ်ရုစလင္ၿမိဳ႕သို႔ သြားၾက၏။ သူငယ္ေတာ္ေယဇူးသည္ တစ္ဆယ့္ႏွစ္ႏွစ္ အရြယ္ေရာက္ေသာအခါ ပါစကား ထံုးစံရွိသည့္အတိုင္း သူတို႔သည္ ဂ်ရုစလင္ၿမိဳ႕သို႔ တက္သြားၾက၏။ ပြဲေတာ္ရက္မ်ား ၿပီးဆံုး၍ သူတို႔ျပန္လာၾကေသာအခါ သူငယ္ေတာ္ေယဇူးသည္ ေဂ်ရုစလင္ၿမိဳ႕၌ က်န္ရစ္ခဲ့ေလ၏။ သူငယ္ေတာ္၏မိဘမ်ားသည္ ထိုအေၾကာင္းကို မသိၾကေခ်။...

အျပည့္အစံုနားဆင္ရန္ အသံဖိုင္ကို ႏွိပ့္ပါ။

Add new comment

2 + 8 =

Please wait while the page is loading