ရွင္ျပန္ထေျမာက္ေတာ္မူၿပီး

သခင္ေယဇူးေသျခင္းမွ ရွင္ျပန္ထေျမာက္ေတာ္မူျခင္းအေၾကာင္းကို ရိုက္ကူးတင္္ဆက္ေပးထားျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ပါစကားပြဲကာလမွာ ႀကိဳးစားၿပီး ရိုက္ကူးတင္ဆက္ေပးထားတာျဖစ္ပါတယ္။

Add new comment

1 + 6 =

Please wait while the page is loading