ယ့ၫၡုၬမွဲဖၧၩ့ၥၭလၧအၥိၫ့ပၧၩလၧဖါအီၪ

 

နၥံၪဝ့ၫဒၪယီၩထီးၥုၪ့ခိၥၭဝီၩaလဂ့ၩ နဲၩထဲၩ့ယွၩတၭနဲၩထဲၩ့ယၧၩbဆ့ဆံၭ.- လၧယဖါအီၪဝ့ၫအလး နီၪနီးလဖၪအီၪဝ့ၫအၪစီၪ့လီၫ. အ့ၪလမွဲဘၪဘဲၫနီၪ ယလီၩဘၪယူၭနၥံၪယူၭတၭ မွဲလၧယလ့ၩတဲၩ့ဝဲၩနၥံၪအလးလစီၪ့cအကၠီၩ့လီၫ.- ယအ့ၪလ့ၩတဲၩ့ဝဲၩ နၥံၪအလးလစီၪ့dနီၪ ဘဲၫၥိၭနၥံၪမိအီၪဘၪထီးယအီၪ အလးနီၪ ယမိဂဲၫထဲၩ့ဒီၭတၭ မၩန့နၥံၪလၧယအီၪလီၫ.- ထီးဒၪယလ့ၩဆၧလစီၪ့နီၪ မွဲနၥံၪၥ့ၪယၫဒဲဖၧၩ့ ၥၭနီၪနၥံၪၥ့ၪယၫဆ့လီၫ.စထီမၭစံၭဝ့ၫ,ကဆါဧ့ မွဲနလ့ၩခီၫခီၫလဲၪနီၪပလၥ့ၪ ယၫဘၪတၭ မွဲပၥ့ၪယၫဖၧၩ့ၥၭနီၪမိၥ့ၪဘဲၫၥ့ၪလဲၪ ယ့ၫၡုၬစံၭဆၧၫ့ဝ့ၫ ယဝ့ၫဒၪယီၩeယမွဲဖၧၩ့ၥၭ ဒဲဆၧ မွဲfဆၧတီၩ,ဒဲဆၧမၧၫ့gလီၫ. အ့ၪလမွဲဘၪလၧယၧၩယီၩၦထီၩ့လၧဖါအအီၪနးဂၩအ့ၬ.- နၥံၪအ့ၪၥ့ၪယၫ ယၧၩတၭမွဲနၥံၪမိၥ့ၪယၫယဖါဆ့လီၫ. တၭအယီၩစူၩ ယၫနၥံၪၥ့ၪယၫအဝ့ၫနီၪတၭ မွဲနၥံၪဒၪဘၪယူၭဆ့လီၫ.စဖံလံၭစံၭအဝ့ၫ ကဆါဧ့,ဒုၭနဲၪပၧၩလၧဖါတၭ,မိမံၫ့ၥုၪ့မံၫ့ၥၭပၧၩလီၫ.- ယ့ၫၡုၬစံၭအဝ့ၫ စဖံလံၭဧ့ ယအီၪလၧနၥံၪအၥိၭ ယံၬခီးယီၩတၭ မွဲနၥံၪၥ့ၪယၫ ယၧၩဒံၭအ့ၬဧၪ. ၦလၧအဒၪဘၪယၧၩယီၩမွဲအဒၪဘၪ ယူၭဖါiဆ့လီၫ. အ့ၪမွဲဘဲၫနီၪတၭ မွဲဘၪနီၫနစံၭဒုၭနဲၪပၧၩလၧဖါနီၪလဲၪ.- ယအီၪလၧဖါအဖၧၩ့ ဒဲဖါအီၪ လၧယဖၧၩ့နီၪမွဲနနဲၩအ့ၬဧၪ. ဆၧချဲၩ့လၧယလီၩဘၪ နၥံၪယီၩမွဲယလီၩဘၪဒၪယဝ့ၫအ့ၬ. ဆၧလၧယမၩယဝ့ၫနီၪမွဲဖါအီၪလၧယဖၧၩ့မၩဆၧလီၫ.- နဲၩထဲၩ့ ယၧၩလၧယအီၪလၧဖါအဖၧၩ့ ဒဲဖါအီၪလၧယဖၧၩ့ ဆံၭ.အ့ၪလမွဲဘၪဘဲၫနီၪတၭ နဲၩလၧယဆၧမၩလဖၪ အကၠီၩ့ဆံၭ. ယလီၩဘၪနၥံၪတီၩတီၩလီၩ့လီၩ့ယီၩ ၦလၧအနဲၩ ထဲၩ့ယၧၩလဂၩဂၩဆၧမၩလၧယမၩနီၪ မိမၩ ဒၪဝ့ၪဆ့တၭမိမၩဆၧဒိၪနဲၪ့အနီၪဒံၭလီၫ.

Add new comment

14 + 2 =

Please wait while the page is loading