မေသခ်ာဆုံးအရာလည္းျဖစ္သလို အေသခ်ာဆုံးအရာလည္းျဖစ္သည့္အရာကဘာလဲ?

မေသခ်ာဆုံးအရာလည္းျဖစ္သလို အေသခ်ာဆုံးအရာလည္းျဖစ္သည့္အရာကဘာလဲ?

ႏို၀င္ဘာလ ၁ ရက္၊ ၂၀၁၈ တြင္ ကြယ္လြန္သြားၾကကုန္ေသာ ၀ိညာဥ္မ်ားအတြက္ အႀကိဳ ဆုေတာင္းေပးျခင္းညတြင္ ေဟာၾကားေတာ္မူေသာ မြန္ဆီေညာ္ ေမာရစ္ညႊန္႔ေ၀၏တရားေဒသနာေတာ္။ မေသခ်ာဆံုးေသာအရာလည္းျဖစ္သလို အေသခ်ာဆံုးေသာအရာလည္းျဖစ္သည့္အရာက ဘာလဲ ဆိုသည့္တရားေတာ္ျဖစ္ပါတယ္။ မေသခ်ာဆံုးေသာအရာလည္းျဖစ္သလို အေသခ်ာဆံုးေသာအရာသည္ ေသျခင္း သာျဖစ္သည္ဆိုတာကို ေဟာၾကားေပးခဲ့ပါသည္။ တရားဘ၀နာပြားႏိုင္ဖို႔ နားဆင္ခံစားႏိုင္ပါသည္။

Add new comment

4 + 5 =

Please wait while the page is loading