ဖူးဆရာေဒဗစ္၏ ေဟာၾကားခ်က္

ေရနာရင္ ငါးေပၚတယ္။ မိုးရာသီအခ်ိန္ေရာက္တဲ့အခါ ေရငန္ေတြက ေခ်ာင္းထဲ ေရာက္ၿပီး ေရေတြဟာ အနီေရာင္အျဖစ္ေျပာင္းလဲလာတယ္။ အေမအေဖေတြက ေရနာၿပီလို႔ေျပာၾကပါတယ္။ ေရဟာ တကယ္နာၿပီဆိုရင္ ငါးက မခံႏိုင္ေတာ့ဘူး။ ငါးက ေပၚေနေရာ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ငယ္စဥ္ကေလးဘ၀က ေပၚေနတဲ့ငါးေတြကို လိုက္ေကာက္ခဲ့ၾကတယ္။ အဘိုးအဖြားေတြက မိန္႔မွာခဲ့ၾကဖူးတယ္။ ေရနာရင္ ငါးေပၚတယ္။ အေၾကာင္းရင္းကေတာ့ ခံထမ္းစရာတစ္မ်ိဳးျဖစ္တယ္။ တကယ္လို မခံႏိုင္ေတာ့ရင္ တစ္မ်ိဳးျဖစ္သြားတတ္တယ္။

Add new comment

1 + 16 =

Please wait while the page is loading