ထံၫမၧၫ့

မၩအၥၭဘဲၫနီၪ တၭလ့ၩထီၩ့လၧဒိၩ့လဖျိၪ့ ကိၭဝ့ၫလၧစဲခၫအီၪလၧခး စမ့ရအၫဘူၭလၧဂၪ့ခိၪအဝၩ့ လၧစယၫကူၭဖ့ၪလၫ့အဖိၪခွၫစယိၥၭနီၪလီၫ.- စယၫကူၭအထံၫဖၧၩ့ အီၪဝ့ၫ ထီးနီၪလီၫ. မၩအၥၭဘဲၫနီၪတၭ ယ့ၫၡုၬလ့ၩဆၧနီၪ ဆၧပွံၭအၥၭတၭ ဆၧၫ့နၩ့ဝ့ၫလၧထံၫဖၧၩ့အနဲၩ့ထံၭ နီၪလၩ့ဘူၭဎူၫနၩရံၩလီၫ. ၦစမ့ရအၫမုၪလဂၩဂဲၫအၪ့ဒုၪ့ထံၫနီၪ ယ့ၫၡုၬစံၭအဝ့ၫဒုၭအီၩယၧၩနးဆံၭဘီၪ. အဂဲးဘဲၫယီၩအထံၩအ ဖျဲလဖၪလ့ၩဝ့ၫလၧဒိၩ့ဖၧၩ့ ဘဲၫၥိၭအမိဎွ့ၩဆၧအၪ့နီၪလီၫ.- မၩအၥၭဘဲၫနီၪတၭ ၦစမ့ရအၫမုၪစံၭအဝ့ၫ နဝ့ၫဒၪနမွဲၦယုဒၫဖိၪတၭ နအၪ့ကံၩ့အီၩဆၧလၧၦစမ့ရအၫမုၪယီၩမွဲဘၪလဲၪး အဂဲးဘဲၫယီၩ ၦယုဒၫဖိၪဒဲၦ စမ့ရအၫဖိၪယီၩ ဖံၭၥိၭလိၬအၥၭအ့ၬ. ယ့ၫၡုၬချဲၩ့ ဆၧၫ့ဆၧတၭ စံၭအဝ့ၫ နအ့ၪၥ့ၪယၫယွၩအခိးအတၩ ဒဲၦလဂၩလၧအလီၩဘၪနၧၩ ဒုၭအီၩယၧၩဆံၭနမိ အၪ့ကံၩ့ဆၧလၧအဝ့ၫနီၪတၭ အဝ့ၫမိဖ့ၪလၫ့နၧၩလၧထံၫမၧၫ့လီၫ. ၦမုၪစံၭအဝ့ၫ ကဆါဧ့နအၪ့ဒုၪ့ထံၫ ယီၩနထံၫဆဲၩ လအီၪဘၪတၭ ထံၫဖၧၩ့ယီၩယိၬမၬလီၫ. မၩအၥၭဘဲၫနီၪတၭ နအီၪလၧထံၫမၧၫ့ဘဲၫၥ့ၪလဲၪ. ပဖါစယၫကူၭဖ့ၪလၫ့ပၧၩလၧထံၫဖၧၩ့ယီၩတၭ အနၫ့ဆါဒၪဝ့ၫ ဒဲအဖိၪအလံၩ ဒဲအဆၧဖိၪဆၧဎါၥံၪ နီၪအီၩဆၧလၧအဖၧၩ့ယီၩတၭ နဝ့ၫဒၪယီၩမွဲနဒိၪနဲၪ့အဝ့ၫနီၪဆ့ဧၪ. ယ့ၫၡုၬချဲၩ့ဆၧၫ့အဝ့ၫနီၪတၭ စံၭ ဝ့ၫကယဲၦလၧအအီၩထံၫယီၩ လဂၩဂၩနီၪ ဆၧမိၥၭဝံဒီၭအၥၭလီၫ. အ့ၪမွဲထီးဒၪ ၦလၧအအီၩထံၫ လၧ ယမိဖ့ၪလၫ့အဝ့ၫလဂၩဂၩနီၪ ဆၧမိၥၭဝံလၧၩ့အၥၭ လၧထံၫနးဆိၭအ့ၬ. ထံၫလၧယဖ့ၪလၫ့ဝ့ၫနီၪ မိကဲၪထၪ့ ဝ့ၫလၧထံၫထၪ့ဖျိၭလၧအဖၧၩ့တၭ မိထၪ့ဘၭဝ့ၫလၧဆၧမၧၫ့လၩ့ဆိၩလၩ့ကၠၪလီၫ. ၦမုၪစံၭအဝ့ၫကဆါ ဧ့ဘဲၫၥိၭယထီးၥၭဝံလၧၩ့ ယၥၭလၧထံၫဒဲထီးဘၪဂဲၫ အၪ့ဒုၪ့လၧၩ့ထံၫထီးယီၩလဂ့ၩတၭ ဖ့ၪလၫ့ယၧၩလၧထံၫနီၪဆံၭ. ယ့ၫၡုၬစံၭအဝ့ၫ ထဲၩ့ကိၭန့နဝၩတၭ ဂဲၫထဲၩ့ထီးယီၩဆံၭ.- ၦမုၪချဲၩ့ဆၧၫ့ဆၧတၭ စံၭဝ့ၫ ယဝၩအီၪအ့ၬ.ယ့ၫၡုၬစံၭဝ့ၫ နစံၭဆၧလၧနဝၩလအီၪဘၪနီၪဘၪယူၭ. အဂဲးဘဲၫယီၩနဝၩအီၪဝဲၩယူၭယဲဆၫ့ယူၭ ၦလၧနအီၪလၧအၥိၭ ဘိၩ့နဲၪ့ယီၩ လဂၩနီၪ လမွဲဘၪ နဝၩတၭ နစံၭဆၧနီၪ မွဲယူၭတီၩယူၭ. ၦမုၪစံၭအဝ့ၫ ကဆါဧ့ယဒၪဘၪလၧနမွဲမီၪလဂၩလီၫ.- ပဖါၥံၪဘိၪ့ထၪ့ဘၩထၪ့ဆၧလၧခိၪလီၩ့ယီၩ အလီၩ့လီၫ. တၭနၥံၪစံၭလၧၦဘၪဘိၪ့ထၪ့ဘၩထၪ့ဆၧအလးနီၪ မွဲယရုစလံၫ့လီၫ. ယ့ၫၡုၬစံၭအဝ့ၫ ၦမုၪဧ့နဲၩယၧၩလၧအဆၧၫ့အထီ မိဘၪဝ့ၫလၧခိၪလီၩ့ ယီၩမွဲဂ့ၩ လၧယရုစလံၫ့မွဲဂ့ၩ နၥံၪဘၩထၪ့ဖါအ့ၬ. နၥံၪဝ့ၫဒၪယီၩ နၥံၪဘိၪ့ထၪ့ဘၩထၪ့ဆၧလၧ နၥံၪလၥ့ၪယၫဘၪတၭ ပဝ့ၫဒၪယီၩ ပဘိၪ့ထၪ့ဘၩထၪ့ဆၧ လၧပၥ့ၪယၫလီၫ. အဂဲးဘဲၫယီၩ ဆၧထိးထဲၩ့တၩ့ထဲၩ့ ဘၪဆဲၫ့လၧၦယုဒၫဖိၪလီၫ. မွဲလါနၫ့တၭ အမုအ လၩမိထီၩ့ဝ့ၫတၭ ဘၪဘိၩ့နဲၪ့ယီၩဒၪလ့ၬ ထီးဒၪၦလၧ အဘၩဆၧလၩ့ထံးလၩ့ဆ့ၭလဖၪနီၪ မိဘိၪ့ထၪ့ဘၩ ထၪ့ဖါလၧၥုၪ့လၧၥၭ ဒဲလၧဆၧမွဲဆၧတီၩလီၫ. အဂဲးဘဲၫယီၩ ဖါအၪ့ဎၬၦလဖၪ လၧအဘိၪ့ထၪ့ဘၩထၪ့ အဝ့ၫဘဲၫနီၪၥိၭလီၫ. ယွၩမွဲၥၭoတၭ ၦၡၩလၧအ ဘိၪ့ထၪ့ဘၩထၪ့အဝ့ၫနီၪ ဘၪဘိၪ့ထၪ့ဘၩထၪ့ဝ့ၫလၧၥုၪ့လၧၥၭ ဒဲလၧဆၧမွဲဆၧတီၩအဖၧၩ့လီၫ. ၦမုၪနီၪ စံၭဆၧၫ့အဝ့ၫ ယၥ့ၪယၫလၧ မစဲအၫဂဲၫဝ့ၫ ထီးအဝ့ၫဒၪအ့ၪဂဲၫထီၩ့ဝ့ၫတၭ မိ လီၩဘၪပၧၩလၧဆၧထီးအလူၬလီၫ. ယ့ၫၡုၬစံၭအဝ့ၫ ၦလၧအချဲၩ့ဆၧလၧနၧၩ ယၧၩယီၩမွဲအဝ့ၫဒၪနီၪလီၫ. ထီးနီၪလဖၧၫ့အထံၩအဖျဲၥံၪဂဲၫထဲၩ့ထီၩ့ဝ့ၫတၭ အဝ့ၫဒၪချဲၩ့ဒုၪ့လိၬအၥၭလၧၦမုၪနီၪအဝ့ၫၥံၪထီၫမံၫထီၫမၪဝ့ၫလီၫ. မွဲလါနၫ့ဘိၩ နအၪ့ဎၬနီၪလဲၪ နချဲၩ့ဒုၪ့လိၬနၥၭလၧအဝ့ၫ မွဲဘၪလဲၪနီၪ ၦစံၭဝ့ၫနးဂၩအ့ၬ. မၩအၥၭဘဲၫနီၪတၭ ၦမုၪအီၪက့ၪလၩ့ထး အဖၧၩ့ထံၫ ထဲၩ့ထဲၩ့ဝ့ၫလၧဒိၩ့ဖၧၩ့ စံၭၦၡၩ ၦလဂၩလၧ အလီၩဘၪယၧၩ ကယဲဆၧလၧယမၩယဝ့ၫလမံၩ့လါလါနီၪ ဂဲၫယိခွါဘီၪ.အဝ့ၫဒၪယီၩမွဲဎရံၬနီၪမွဲအ့ၬဧၪ. မၩအၥၭဘဲၫနီၪတၭ ၦလဖၪနီၪဂဲၫထၪ့ဝ့ၫ လၧဒိၩ့ဖၧၩ့တၭ,လ့ၩဝ့ၫလၧအအီၪလီၫ. ထီးအထီနီၪအထံၩအ ဖျဲၥံၪအၪ့ကံၩ့အၪ့ယၫအဝ့ၫ စံၭဝ့ၫ ရၭဘံၫဧ အၪ့ဆၧဘီၪ.- အဝ့ၫဒၪစံၭအဝ့ၫၥံၪ ယဆၧအၪ့လၧနၥံၪလၥ့ၪယၫဘၪနီၪအီၪဝ့ၫလီၫ. မၩအၥၭဘဲၫနီၪတၭ အထံၩအဖျဲၥံၪစံၭလိၬအၥၭ မွဲၦဂဲၫဖ့ၪအၪ့အဆၧလဂၩဂၩဆ့ဧၪ.ယ့ၫၡုၬစံၭအဝ့ၫၥံၪ ယဆၧအၪ့နီၪမွဲလၧယမိ မၩထီးဒၪၦလၧအအၪ့မၧၫ့လၩ့ယၧၩ လဂၩအၥၭတၭ မၩအဆၧမၩထီးအဂီၩ့ဝ့ၫနီၪလီၫ. နၥံၪစံၭနၥံၪဝ့ၫ အီၪဒံၭလၩလံဘံၪ့တၭ မိဘၪဆၧကူၭဝ့ၫအထီနီၪ မွဲအ့ၬဧၪ.ယိခွါ ယလီၩဘၪနၥံၪစၪ့ထၪ့နၥံၪအမ့ၬတၭ ယိလၧဆံၬၥံၪ နၩၥံၪနီၪဘီၪ. ဘိၩ့နဲၪ့ယီၩဒၪလ့ၬဘုၪ ဝီၩယူၭလၧဆၧမိကူၭဝ့ၫအဂးလီၫ.- ၦလၧအကူၭ ဘုၪနီၪန့ဘၪဝ့ၫအလံၩ့အလဲၫတၭ အၪ့ထုၫ့ကီၪ့ဝ့ၫဆၧၥူၪဆၧၥၪလၧဆၧမၧၫ့လၩ့ဆိၩလၩ့ကၠၪအဂး ဘဲၫ ၥိၭၦလၧအဎွံၪဆၧ ဒဲၦလၧအကူၭဆၧနီၪမိၥၭထိၬ ဎုၬဝ့ၫနံၫဂၩလူၬလီၫ. ၦဎွံၪဆၧမွဲလဂၩ ဒဲၦကူၭဆၧမွဲ လဂၩဒၪနီၪ ဆၧချဲၩ့လထံၪယီၩ မွဲဆၧအတီၩအလီၩ့လီၫ. ယအၪ့မၧၫ့နၥံၪလ့ၩကူၭဆၧလၧနၥံၪလမၩဘၪအလးတၭ ၦဂူၫဂၩၥံၪမၩဝ့ၫတၭ နၥံၪဝ့ၫယီၩ နၥံၪလ့ၩနုၬလၧအဝ့ၫၥံၪ အဆၧမၩအဖၧၩ့လီၫ. ဆၧလၧၦမုၪထိးအၥၭနီၪ အဝ့ၫဒၪလီၩဘၪယၧၩ လၧကယဲဆၧလၧယမၩယဝ့ၫလမံၩ့လါလါအဆၧချဲၩ့လထံၪနီၪအကၠီၩ့တၭ ၦစမ့ရအၫဖိၪၥံၪ အီၪလၧဒိၩ့ဖၧၩ့နီၪ နဲၩထဲၩ့အဝ့ၫအၪဂၩလီၫ.- မၩအၥၭဘဲၫနီၪတၭထီးၦစမ့ရအၫဖိၪလဖၪ ဂဲၫလၧအအီၪတၭ အၪ့ကံၩ့အၪ့ယၫအဝ့ၫ ဘဲၫၥိၭအမိအီၪ လၧအဝ့ၫၥံၪအၥိၭတၭ အဝ့ၫဒၪအီၪဝ့ၫထီးနီၪနံၫနံၩလီၫ.- လၧအလူဒၪဝ့ၫအကၠီၩ့တၭ ၦနဲၩထဲၩ့အဝ့ၫအၪဂၩလီၫ. အဝ့ၫၥံၪစံၭၦမုၪ အယီၩမွဲလၧနလူအကၠီၩ့နီၪ ပနဲၩထဲၩ့ဆၧမွဲအ့ၬ. အဂဲးဘဲၫယီၩ ပနါဂၧၫ့ဘၪပဝ့ၫတၭ ပၥ့ၪယၫလၩ့ထံးလၩ့ဆ့ၭ လၧၦလဂၩယီၩ မွဲၦလၧအထိး တဲၩ့တၩ့ထဲၩ့ ၦဂၪ့ခိၪဖိၪဎရံၬနီၪလီၫ.

Add new comment

4 + 6 =

Please wait while the page is loading