တနဂၤေႏြေန႕အတြက္ ဧဝံေဂလိတရားေတာ္

သခင္ေယဇူးက သင္တို႕ေကာ အေဝးကိုထြက္ခြာသြားလိုသေလာ့လို႔ သူ႕ရဲ႕ တပည့္ေတာ္ႀကီးေတြကို ေမးတဲ့အခါ  ဆိုင္မြန္ပီတယ္က ကြ်န္ေတာ္တို႕သည္ အဘယ္သူ႕ထံသို႕ သြားရမည္နည္း လို႕ ျပန္ေျဖေတာ္မူသည္။ ဒါ့အျပင္ ဆိုင္မြန္ပီတယ္က ကိုယ္ေတာ္၌သာလွ်င္ မွန္ေသာအသက္ရွိပါသည္လို႕ ထပ္၍ျပန္ေျဖေတာ္မူသည္။

Add new comment

17 + 2 =

Please wait while the page is loading