ဆၧအုၩ့လၩ့ဘၪဆဲၫ့ၥၭမုဆံၫ့ဎံၪ

နၥံၪအ့ၪအဲၪယၧၩတၭ ထီးန့ဖံၭထၬယဆၧမၪ လူၬလဖၪနီၪဆံၭ.ယမိအၪ့ကံၩ့ဆၧလၧဖါတၭ အဝ့ၫမိဖ့ၪလၫ့နၥံၪ လၧၦမၩမုၬဆၧအဂူၫဂၩလဂၩဘဲၫအမိအီၪဘၪလၧနၥံၪအၥိၭလၩ့ဆိၩလၩ့ကၠၪလီၫ.- အဝ့ၫနီၪမွဲၥၭမုလၧ အဘၪဆဲၫ့လၧဆၧမွဲဆၧတီၩလၧဂၪ့ခိၪဖိၪထိးဆၧၫ့ ဝ့ၫဒၪၥ့ၪအ့ၬ. အဂဲးဘဲၫယီၩလဒၪဘၪဝ့ၫနီၪ ၥ့ၪယၫဝ့ၫ အ့ၬ.အ့ၪမွဲနၥံၪဝ့ၫယီၩ နၥံၪၥ့ၪယၫအဝ့ၫလီၫ. အဂဲး ဘဲၫယီၩအီၪဂုးခၧၫ့လၧနၥံၪအၥိၭတၭ မိအီၪလၧ နၥံၪအဖၧၩ့လီၫ.- ယလအီၪက့ၪဖိၪဎွ့ၪဘၪနၥံၪတၭး ယမိဂဲၫထဲၩ့လၧနၥံၪအအီၪလီၫ.မီခိၬဖီၩ့ခွံၬနီၪ ဂၪ့ခိၪဖိၪလဒၪလၧၩ့ဘၪယၧၩတၭ အ့ၪမွဲနၥံၪဝ့ၫဒၪယီၩနၥံၪမိဒၪဘၪယၧၩလီၫ. မွဲယမၧၫ့အကၠီၩ့တၭ နၥံၪမိမၧၫ့ဆ့လီၫ- လၧမုလနံၩနီၪနၥံၪ မိၥ့ၪယၫ လၧယအီၪလၧဖါအဖၧၩ့ ဒဲနၥံၪအီၪလၧယဖၧၩ့ဒဲယအီၪလၧနၥံၪအဖၧၩ့လီၫ.- ၦလၧအအီၪလၧ ယဆၧမၪလူၬလဖၪဒဲထီးန့ဖံၭထၬဝ့ၫနီၪမွဲၦလၧ အအဲၪယၧၩ ဒဲၦလၧအအဲၪယၧၩနီၪ ယဖါမိအဲၪအဝ့ၫ တၭယဝ့ၫဒၪယီၩယမိအဲၪဝ့ၫဆ့ ဒဲယမိဒုၭနဲၪယၥၭ လၧအဝ့ၫနီၪဆ့လီၫ.

Add new comment

18 + 0 =

Please wait while the page is loading