စိန္႔ မာသာရ္ ထေရဇားအေၾကာင္း (အပိုင္း ၁၁)

စန္႔ မာသာရ္ ထေရဇားရဲ႕ ဘ၀အေၾကာင္း အပိုင္း ၁၁ ကို အေနာက္ပိုးကရင္ ဘာသာျဖင့္ စစၥတာရ္ ဘရီဂ်စ္မွ တက္ဆက္ေပးထားပါတယ္။ မာသာရ္ ထေရဇားဟာ အသက္ရွင္က ဆင္းရဲသား၊ မိဘမဲ့၊ ခိုကိုးရာမဲ့ ဒုကၡေရာက္ေနသူမ်ားကို ကိုယ္က်ိဳးမဖက္ အျပံဳ းမပ်က္ပဲ ဘုရားအတြက္ ေရွ႕ရႈၿပီး ျပဳစု ေစာက္ေရွာက္ခဲ့ သူတစ္ဦးျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ သူမရဲ႕ သာသနာျပဳလုပ္ငန္းကို အိႏၵိယ ႏိုင္ငံ ကာလာကတားၿမိဳ႕မွာ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါတယ္။ လူမ်ိဳးဘာသာမတူညီတဲ့ တံတိုင္းေတြကို ေက်ာ္ျဖတ္ၿပီး ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ ဆာေလာင္ ငတ္မြတ္သူေတကို ခ်စ္ျခင္းေမတၱာေပးေ၀ခဲ့သူျဖစ္ပါတယ္။  

Add new comment

14 + 6 =

Please wait while the page is loading