စိန္႔ဖရန္စစ္ေဇးဗီးယားအေၾကာင္း-အပိုင္း ၄

စိန္႔ဖရန္စစ္ေဇးဗီးယားအေၾကာင္း-အပိုင္း ၄

ဖရန္စစ္ေဇးဗီးယဲတို့အဖြဲ႔ ရဟန္းမင္းႀကီးတတိယေျမာက္ေပါလူးထံမွအခြင့္ရ၍ သခင္ခရစ္ေတာ္ အေသခံခဲ႔ေသာေနရာသို ့သြားေရာက္ဘုရားဖူးခြင့္ရျခင္း၊ ရဟန္းသိကၡာ ခံယူၾကျခင္းကို ဒီအပိုင္း(4)မွာထုတ္လြင့္တင္ျပထားပါတယ္။

Add new comment

5 + 3 =

Please wait while the page is loading