(23)ႀကိမ္ေျမာက္အစည္းအေဝးက်င္းပျခင္း

အာ႐ွကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား၏(23)ႀကိမ္ေျမာက္ညီလာခံ။

အာ႐ွကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား၏(23)ႀကိမ္ေျမာက္ညီလာခံကို 19-23.Nov.2018 တြင္ ထိုင္းနိုင္ငံ၊ ဘန္ေကာက္ျမိဳ႕၌က်င္းပခဲ့ပါသည္။ လူထုဆက္သြယ္ေရးဆိုင္ရာအေၾကာင္းမ်ားႏ်ွင့္ အာရွေရဒီယိုသမၼာတရားအစီအစဥ္ေၾကာင္းမ်ားကိုေဆြးေႏြးတင္ျပခဲ့ၾကပါသည္။ ၄င္းျပင္ လူမႈကြန္ယက္စာမ်က္ႏွာတြင္ ျပန္႔လႊင့္ေနေသာ မဟုတ္မမွန္သတင္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္လည္း တစ္ရက္တာ ပို႔ခ်ျခင္းအစီအစဥ္ကို ထည့္၀င္ေပးခဲ့ပါသည္။

Add new comment

2 + 0 =

Please wait while the page is loading