ႏွစ္သစ္ႀကိဳဆိုျခင္း

ေတာင္ငူၿမိဳ႕ လိပ္သိုသာသနာ အလယ္ေခ်ာင္းေအာက္ရြာ သားသမီးမ်ားမွ ႏွစ္သစ္ကိုႀကိဳဆိုျခင္းကို ေဂဘားဘာသာမစၧားတရားေတါ္ျဖင့္ စည္းကားသိုက္ၿမိဳက္စြါက်င္းပျပဳလုပ္က်င္းပၾကသည္။ မစၧားတရာတြင္ အဖဘုန္းေတာ္ႀကီးမွ ၾသဝါဒတရားတြင္ ဇန္နဝါရီလဆိုတာ ဂရိနတ္ဘုရားနာမည္မွ ဆင္းသက္လာျခင္းျဖစ္တယ္။ ဂရိနတ္ဘုရားဟာ မ်က္ႏွာ ႏွစ္ခုရိွတယ္၊ တစ္ခုက အေရွ႕ဘက္ကိုၾကည့္တဲ့ မ်က္ႏွာျဖစ္ၿပီး တစ္ခုက အေနာက္ကို ၾကည့္တဲ့ မ်က္ႏွာျဖစ္တယ္၊ အဓိပၸာယ္က အေရွ႕ကို ၾကည့္သလို အေနာက္ဆိုတဲ့ အနာဂါတ္ျပန္လည္သုံးသပ္ျခင္းျဖစ္တယ္၊၊ လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္မွာ ဘယ္လိုအသက္ရွင္လဲ ျပန္လည္ဆန္းစစ္ၾကဖို႔၊ လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္မွာ ဘာေအာင္ျမင္မူရၿပီး ဘာ႐ုံးနိမ့္မူရိွခဲ့လဲ၊ လြန္ခဲ့ေသာနွစ္ကိဳ သဳံးသပ္ျပီး ႏွစ္သစ္မွာ တိုးတက္ေျပာင္းလဲဖို႔ ႀကိဳးစားၾကပါစို႔၊ ဘဝကို ျပန္လည္သုံးသပ္ျခင္းမရိွျခင္းဟာ ေအာင္ျမင္မူရိွမွာမဟုတ္ပါဘူး။ ျဖစ္ရမယ္ ဆိုတဲ့ သံဓိဌာန္နဲ႔ ျဖစ္ခ်င္တယ္ဆိုတဲ့ ဆႏၵ သံဓိဌာန္က မတူပါဘူး၊ ရေအာင္လုပ္မယ္ဆိုတဲ့ သံဓိဌာန္န္ရိွမွ ေအာင္ျမင္မယ္ ၊ ဆႏၵရိွယုံသံဓိဌာန္နဲ႔ မရပါဘူး၊ ႀကိဳးစားလုပ္ေဆာင္မွ လူ႔ဘဝဟာ ေျပာင္းလဲမူရိွလာမယ္။ ဒီေလာက မွာ ခဏတာ ေနထိုင္ရတဲ့အခ်ိန္မွာ စိတ္၏မာနေလာဘ အမုန္းတရားကို ထိမ္းခ်ဳပ္ၿပီး ခ်စ္ျခင္းေမတၱာရွင္သန္ႀကီးထြားေအာင္း ႏွစ္သစ္မွာ ႀကိဳးစားၾကပါစို႔။

Add new comment

20 + 0 =

Please wait while the page is loading