ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းျခင္းအစီအစဥ္

က်ိဳင္းတုံ ကက္သလစ္သာသနာမွ ဖာသာရ္ ဂ်ိဳးဇက္ အားမူႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ဖာသာရ္ ဂ်ိဳးဇက္အားမူသည္ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး ပုသိမ္ၿမိဳ႕ မရမ္းေခ်ာင္း ကက္သလစ္အေျခခံရဟန္းျဖစ္သင္ေက်ာင္းတြင္ ျမန္မာျပည္ရွိ ကက္သလစ္ရဟန္းေတာ္မ်ား၏ ျပန္လည္မြမ္းမံျခင္းသင္တန္းကို တက္ေရာက္ေနျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ စစၥတာရ္ ေဝေရာ္နီကား နန္႕ဟွီလားမွ သြားေရာက္ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းထားျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

Add new comment

2 + 12 =

Please wait while the page is loading