ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းျခင္း

အားလံုးပါဝင္မႈ႐ွိေသာ ရပ္႐ြာလူထုအေျချပဳ ေဘးအႏၲရယ္ေၾကာင့္ ထိခိုက္ဆံုး႐ႈံးနိုင္ေျခေလ်ာ့ခ်ေရးသင္တန္း။ ပုသိမ္ျမိဳ။ မရမ္းေခ်ာင္း။ (25 - 29. 2018).

Add new comment

8 + 12 =

Please wait while the page is loading