ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းျခင္း

အားလံုးပါဝင္မႈ႐ွိေသာ ရပ္႐ြာလူထုအေျချပဳ ေဘးအႏၲရယ္ေၾကာင့္ ထိခိုက္ဆံုး႐ႈံးနိုင္ေျခေလ်ာ့ခ်ေရးသင္တန္း။ ပုသိမ္ျမိဳ။ မရမ္းေခ်ာင္း။ (25 - 29. 2018).

Add new comment

5 + 1 =

Please wait while the page is loading

ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းျခင္း | Radio Veritas Asia

Error

The website encountered an unexpected error. Please try again later.