ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး ကရင္စာေပနွင့္ယဥ္ေက်းမႈ စြမ္းရည္ျမင့္တင္ေရးသင္တန္း

ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး ကရင္စာေပနွင့္ယဥ္ေက်းမႈ စြမ္းရည္ျမင့္တင္ေရးသင္တန္း အမွတ္စဥ္(၁/၂၀၁၉)

          ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး ကရင္စာေပႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈ စြမ္းရည္ျမင့္တင္ေရးသင္တန္းကို ၂၀၁၉ခုနွစ္ ဇူလိုင္လ ၈ရက္ေန႔မွ ၁၀ေန႔အထိ၃၇က္တာကို ဧရာ၀တီတိုင္း၊ ပုသိမ္ၿမိဳ႕ရွိ ကရုဏာ လူမႈစည္းလံုးညီညြတ္ေရးစင္တာတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

          သင္တန္းကို တက္ေရာက္လာသူ ဧည့္သည္ေတာ္မ်ား၏ မိတ္ဆက္ျခင္းအစီအစဥ္ ျဖင့္စတင္ခဲ့ျပီး ဆရာဖူေဒးဗစ္မွ အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားျခင္း၊ ဆရာေစာခယ္လင္း၏ လမ္းညြန္အမွာစကားေျပာၾကားျခင္းႏွင့္ ဧရာ၀တီတိုင္းကရင္စာေပနွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဥကၠဌ Fr.Henry မန္းအိုင္ခလိမ္မွ အခမ္းအနားအစီအစဥ္မ်ားကို ေၾကညာျခင္းျဖင့္စတင္ခဲ့ပါသည္။ သင္တန္းကို ဦးေဆာင္ပို႔ခ်ေပးေသာသူမ်ားမွာ ဆရာဂ်ိဳးဇက္၀င္းလိွုင္ဦး၊ ပုသိမ္ကရုဏာလူမႈစည္းလံုးညီညြတ္ ေရးအသင္းစီမံကိန္းမန္ေနဂ်ာဆရာအိုင္စီဒိုေစာကိုကို၊ တိုင္းရင္းသားအခြင့္အေရးမ်ား ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ေရးဦးစီးဌာနမွ လက္ေထာက္ညြန္ၾကားေရးမွဴးေဒၚစန္း၊ တိုင္းရင္းသားစာေပ နွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဦးစီးဌာနမွ ဆရာမႀကီးေဒၚရီရီ၀င္း ႏွင့္ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီးပညာေရးမွဴး ဒုညြန္ၾကား ေရးမွဴး ဦးသိန္ေက်ာ္တုိ႔ျဖစ္ၾကပါသည္။

          ယခုသင္တန္းကိုျပဳလုပ္ရျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ‘‘ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး ကရင္စာေပ ႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈေကာ္မတီသည္ စံခ်ိန္စံညြန္းနဲ႔ျပည့္၀ၿပီး ကမၻာ့အဆင့္မွီ စီမံကိန္းေကာ္မတီအဖြဲ႔ အစည္းတစ္ခုျဖစ္လာေစရန္ရည္ရြယ္ခ်က္္ျဖင့္ သင္တန္းကိုျပဳလုပ္ရျခင္း’’ ျဖစ္ေၾကာင္းသိရပါသည္။ စီမံကိန္းေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ဆရာအိုင္စီဒိုေစာကိုကိုမွ ဘာၾကာင့္စီမံကိန္းကိုလုပ္ ေဆာင္ရတာလဲ? စီမံခ်က္စက္၀န္းဆိုတာဘာလဲ? စသည္ျဖင့္ အဆင့္မွီေသာ စီမံကိန္းတစ္ခု ေရးဆြဲျခင္းနွင့္ပတ္သက္ေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားကိုပို႔ခ်ေပးခဲ့ကာ၊ ဆရာဂ်ိဳးဇက္၀င္းလိႈင္ဦးမွ ေခါင္းေဆာင္မႈနွင့္ ေခါင္းေဆာင္မႈႏွင့္စီမံခန္႔ခြဲမႈစြမ္းေဆာင္ရည္အေၾကာင္း၊ စီမံခန္႔ခြဲမႈ အနုပညာ (၂၀)အေၾကာင္း၊ နိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ ဥပေဒ၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္နွင့္ နည္းပညာမ်ား အား စီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ားကိုေလ့လာျခင္း နွင့္ ရည္မွန္းခ်က္ႀကီးေသာ ေခါင္းေဆာင္မႈဆိုင္ရာ အေၾကာင္း အရာမ်ားကိုပို႔ခ်ေပးခဲ့ပါသည္။ တိုင္းရင္းသားအခြင့္အေရးမ်ား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးဦးစီး ဌာနမွ လက္ေထာက္ညြန္ၾကားေရးမွဴးေဒၚစန္းက တိုင္းရင္းသားအခြင့္အေရးမ်ားကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ေရးဦးစီးဌာန၏ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား၊ တိုင္ရင္းသားမ်ား၏စာေပနွင့္မူ၀ါဒမ်ား၊ တိုင္းရင္း သားလူမ်ိဳးမ်ား၏ အခြင့္အေရးနွင့္ရပိုင္ခြင့္မ်ားအေၾကာင္းကို ရွင္းလင္းေျပာၾကားသြားခဲ့ပါသည္။ ဆက္လက္ၿပီး ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီးပညာေရးမွဴး ဒုညြန္ၾကားေရးမွဴးဦးသိန္းေက်ာ္မွ အမိ်ဳးသား ပညာေရး မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္စီမံကိန္း၏ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္နွင့္ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ အခ်က္ (၉)ခ်က္ကို အက်ယ္တ၀င့္ရွင္းလင္းေျပာၾကားသြားခဲ့ပါသည္။ တိုင္းရင္းသားစာေပနွင့္ ယဥ္ေက်း မႈဦးစီးဌာနမွ ဆရာမႀကီးေဒၚရီရီ၀င္းက တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား၏ စကား၊ စာေပ၊ သမိုင္းအေမြ အနွစ္မ်ား၊ အႏုပညာမ်ား၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ က်န္းမာေရး နွင့္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္လုပ္ေဆာင္ၾကရမည့္အေၾကာင္းကိုေျပာၾကားသြားခဲ့ပါသည္။

          သင္တန္းပို႔ခ်စဥ္မ်ားၿပီးစီးသြားသည့္ေနာက္တြင္ တိုင္ေဒသႀကီး စာေပနွင့္ယဥ္ေက်းမႈဥကၠဌ Fr.Henryမန္းအိုင္ခလိမ္မွ ၂၀၁၉ခုႏွစ္ နွစ္တစ္၀က္အတြင္း လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၿပီးေသာ လုပ္ငန္း စဥ္မ်ားအားျပန္လည္ေဆြးေႏြးတင္ျပၿပီးေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားျဖစ္သည့္ ဧရာ၀တီတိုင္း ကရင္စာ/ယဥ္ ႏွင့္ တိုင္း၊ ခရိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္ ပညာေရးမွဴးမ်ားေတြ႕ဆံုရန္၊ ကရင္ေန႔ထူးေန႔ျမတ္မ်ား က်င္းပျခင္း ဆိုင္ရာမ်ားေဆြးေႏြးရန္၊ သံုးလပတ္ေဆြးေႏြးျခင္းမ်ားကို ခရိုင္အလုိက္အလွည့္က်လုပ္ေဆာင္ သြားရန္၊ Grade 2 ျပဳစုေရးတြင္ကူညီေပးရန္၊ ရံပံုေငြတိုးတက္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ရန္၊ ကရင္ လူဦးေရေကာက္ခံျခင္းတြင္ပါ၀င္ကူညီရန္ နွင့္ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား ကရင္စာ သင္တန္းျပဳလုပ္ေပးရန္ စသည္မ်ားကိုေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအျဖစ္ လ်ာထားေၾကာင္း ေဆြးေႏြး တင္ျပသြားပါသည္။ ဥကၠဌမွ တင္ျပေဆြးေႏြးမႈအၿပီး သံုးရက္တာသင္တန္းမၿပီးဆံုးခင္အခ်ိန္တြင္ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး ကရင္တိုင္းရင္းသားေရးရာ၀န္ႀကီး ဂါ့မိုးျမတ္ျမတ္သူမွ ကရင္စာေပနွင့္ ပတ္သက္ေသာအေၾကာင္းအရာမ်ား၊ ကရင္စာ ဆရာ၊ မ မ်ားနွင့္ ပတ္သက္ေသာ အေၾကာင္းအရာ မ်ား  ကိုယ့္လူမ်ိဳးအတြက္အလုပ္လုပ္ရာတြင္ ေဘာင္အတြင္းမွ လုပ္ေဆာင္သြားလွ်င္ ဘာျပသနာ မွမရွိေသာေၾကာင့္ ေဘာင္အတြင္းတြင္လုပ္ေဆာင္ၾကရန္၊ ယခုအခ်ိန္တြင္ ကိုယ့္ကရင္လူမ်ိဳးမ်ား သတိႀကီးႀကီးထားဘို႔လိုအပ္လာၿပီျဖစ္ေၾကာင္းကို သတိေပးေျပာၾကားသြားခဲ့ပါသည္။ တိုင္း စာ ၊ ယဥ္ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမင့္တင္ေရး သံုးရက္တာသင္တန္းကို ၀န္ႀကီးႏွင့္တကြ တက္ေရာက္လာေသာ တိုင္း စာ၊ယဥ္ အဖြဲ႔၀င္မ်ားက ကရင္အမ်ိဳးသား သီခ်င္းသီဆိုကာ သင္တန္းကိုအဆံုးသတ္ခဲ့ပါ သည္။ ယခုစြမ္းေဆာင္ရည္ျမင့္တင္ေရးသင္တန္းသို႔ တိုင္း စာ၊ ယဥ္ အဖြဲ႔၀င္မ်ားစုစုေပါင္း ၄၅ဦးခန္႔ တက္ေရာက္လာခဲ့ေၾကာင္းသတင္းရရွိပါသည္။

အိုင္ေဖာင္ပြား

 

Add new comment

15 + 0 =

Please wait while the page is loading