သာသနာအတြက္ ရဟန္းဘဝကို ဆက္ကပ္လိုသူမ်ားအား ဖိတ္ေခၚျခင္း

ကက္သလစ္ခရစ္ယာန္ရဟန္းေဘာင္သို႔၀င္လိုေသာလူငယ္မ်ားအတြက္ အေျခခံရဟန္းျဖစ္သင္ေက်ာင္းအုပ္ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဖာသာရ္ မိုက္ကယ္ေငြေဌးမွ ေခၚေတာ္မူျခင္းႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အေၾကာင္းအရာအခ်ိဳ႕ကို ရွင္းျပ ဖိတ္ေခၚထားျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ လူငယ္မ်ားရဟန္းေဘာင္သို႔ ၀င္ၿပီး သာသနာ့အမႈေတာ္ကို ထမ္းရြက္ၾကဖို႔ ဖိတ္ေခၚထားျခင္းျဖစ္ပါတယ္။...

အျပည့္အစံုအတြက္ ဗီဒီယိုကို ၾကည့္ရႈနားဆင္ႏိုင္ပါတယ္။

Add new comment

8 + 0 =

Please wait while the page is loading