မိသားစုတမန္ေတာ္လုပ္ငန္း- အပိုင္း ၁

မိသားစုတမန္ေတာ္လုပ္ငန္းဆိုင္ရာႏွီးေႏွာဖလွယ္ျခင္းသင္တန္း (၂၁-၂၆ ႏို၀င္ဘာ ၂၀၁၈)

မိသားစုတမန္ေတာ္လုပ္ငန္းဆိုင္ရာႏွီးေႏွာဖလွယ္ျခင္းသင္တန္းကို ပုသိမ္ဂုဏ္အုပ္သာသနာ ဟသၤာတဇံုအတြင္းရွိ ေမရီလန္းသာသနာတြင္က်င္းပျပဳ လုပ္ခဲ့ပါသည္။ အိႏၵိယႏိုင္ငံမွ ဘုန္းေတာ္ႀကီး Pradeep Roy မွ သင္တန္းကို ဦးေဆာင္က်င္းပေပးခဲ့ပါသည္။ ပုသိမ္သာသနာလံုးဆိုင္ရာ မိသားစုေရးရာတာ၀န္ခံ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ရိခ်က္၏ ဖိတ္ေခၚမႈျဖင့္ေရာက္ရွိလာၿပီး သင္တန္းပို႔ခ်ေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ သင္တန္းတြင္ ပို႔ခ်ျခင္းႏွင့္အတူ တက္ေရာက္လာသူမ်ားမွ အဖြဲ႕လိုက္ေဆြးေႏြးတင္ျပျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ၾကပါသည္။ ဖာသာရ္ ဖီးရမင္းစိုးထြန္းေက်ာ္မွလည္း ဘာသာျပန္ျခင္းအလုပ္ျဖင့္ ပါ၀င္ကူူညီေပးခဲ့ပါသည္။

Add new comment

4 + 3 =

Please wait while the page is loading