ဂ်ဴဘီလီရွင္မ်ား၏ေက်းဇူးတင္မစၦားအမွတ္တရ

ဂ်ဴ ဗလီပြဲေတာ္က်င္းပျခင္း။

စိန္ဖရန္စစ္သီလရွင္ဂိုဏ္းမွ စစၥတာရ္ ၁၅ ပါး၏ ဂ်ဴ ဗလီပြဲေတာ္ကို က်င္ပခဲ့ပါသည္။ စိန္ဂ်ဴ ဗလီ ၂ပါး၊ ေရႊ ၁ ပါး ႏွင့္ ေငြ ၁၀ ပါးျဖစ္ပါသည္။ ပုသိမ္ မရမး္ေခ်ာင္းရွိ ကက္သလစ္သီလရွင္ျဖစ္သင္တန္းေက်ာင္းတြင္ ၁၀ ပါး က်င္းပျပဳ လုပ္ခဲ့ၿပီး ပုသိမ္ၿမိဳ႕ ရွိ စိန္ဂ်ဴဘီလီ႐ွင္မ်ားျဖစ္ၾကေသာ Mother Mary Joseph , Sr.Mary of Loudes, Sr.Mary Clare, Sr.Mary Teresita တို႔၏ ေက်းဇူးတင္ မစၦားကို ပုသိမ္ၿမိဳ႕ ဘက္သနီ သီလ႐ွင္မ်ားအေဆာင္တြင္ (18.11.18)နံနက္ ၆နာရီမွာ ပူေဇာ္ခဲ့ပါသည္။။ မရမ္းေခ်ာင္း ကက္သလစ္သီလရွင္ျဖစ္သင္ေက်ာင္းတြင္ျပဳ လုပ္ေသာ ၀တ္ျပဳ ဆုေတာင္းျခင္းကို ပုသိမ္ဂိုဏ္းအုပ္အဖဆရာေတာ္ ဂြ်န္ဆိန္းဟွီမွ ဦးေဆာင္ေပးခဲ့ၿပီး ထုိင္းႏိုင္ငံမွ ကက္သလစ္ဆရာေတာ္ ေဘာစကို ႏွင့္ တူ ရဟန္းေတာ္မ်ားပါ၀င္ခဲ့ၾကပါသည္။ ဘက္သနီသီလရွင္အမ်ားအေဆာင္တြင္ ျပဳလုပ္ေသာ ၀တ္ျပဳ ဆုေတာင္းျခင္းကို ဖာသာရ္ ဖေလာရင့္ ေအာင္ေက်ာ္ဦးမွ ဦးေဆာင္က်င္းပေပးခဲ့ပါသည္။

Add new comment

18 + 0 =

Please wait while the page is loading