ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္၏သတင္းစကား

ကေလးငယ္၏ေမြးခြန္းအေပၚ ျပန္လည္ေျဖဆုိျခင္း။

ကေလးငယ္ ဧမာႏူးအဲလ္က "စိတ္ေကာင္းႏွလံုးေကာင္း ရွိတဲ့ ဘုရားသခင္ဟာ ကိုယ္ေတာ့ရဲ႕ ဖခင္ကို တကယ္လက္ခံမွာလား။" ဧမာႏူအဲလ္ဟာ ညီအစ္ကို ေမာင္ႏွမ ေလး ေယာက္ရွိပါတယ္။ ညီအစ္ကို ေမာင္ႏွမ ေလးေယာက္စလံုးဟာ ေဆးေၾကာျခင္းမဂၤလာကို အကုန္လက္ခံရရွိခဲ့ပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ သူ႔ရဲ႕ ဖခင္ဟာ လူေကာင္းသူေကာင္းတစ္ေယာက္ျဖစ္ေသာ္ျငားလည္း ယံုၾကည္သူတစ္ေယာက္ေတာ့ ျဖစ္မလာခဲ့ပါဘူး။ ...

Add new comment

2 + 18 =

Please wait while the page is loading