ဇူလိုင္လအတြက္ ဆုေတာင္းျခင္းရည္ရြယ္ခ်က္

Photo Credit: Vatican News

ဇူလိုင္လအတြက္ ရဟန္းမင္းၾကီးဖရန္စစ္အရွင္သူျမတ္၏ ဆုေတာင္းျခင္းရည္ရြယ္ခ်က္မွာ တိုင္းနိုင္ငံအသီးသီးရွိ တရားစီရင္သည့္ တရားသူႀကီးမ်ားသည္ မိမိတို႕၏တိုင္းသူျပည္သား မ်ားအား အမွန္တရားဘက္မွ တရားမ်ွတစြာ စီရင္ဆံုးျဖတ္ရမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း၊ နိုင္ငံတစ္နိုင္ငံ၏ လြတ္လပ္ျခင္း ဆိုသည္မွာ တိုင္းသူျပည္ သားမ်ားအေပၚ မ်က္ႏွာလိုက္ျခင္း ၊ ဖိအားေပးျခင္းမ်ား မွ ကင္းရွင္းရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တရားစီရင္သည့္ တရားသူႀကီးမ်ား သည္ အမွန္တရားအတြက္ ညွိႏႈိင္းေဆြးေႏြးမႈ မျပဳလုပ္သည့္ သခင္ခရစ္ေတာ္ကို အတုယူက်င့္ႀကံရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တရားသူႀကီးမ်ားအား မွန္ကန္ေသာ ဆံုးျဖတ္ျခင္းျပဳလုပ္နိုင္ၾကရန္ ႏွင့္ ကမÇာေပၚတြင္ မဟုတ္မမွန္မႈမ်ား လြမ္းမိုးမႈမရွိေစရန္ အတြက္ ရည္ရြယ္ခ်က္ထားကာ ဆုေတာင္းေမတÅာပို႕သေပးေနေၾကာင္း Catholic News Agency  မွေကာက္နုတ္ေဖၚျပထားပါသည္။

Add new comment

5 + 0 =

Please wait while the page is loading