အေနာက္ပိုးကရင္ဘာသာစကားျဖင့္ စိပ္ပုတီး စိပ္ျခင္း

ေအာက္တိုဘာလသည္ စိပ္ပုတီးသခင္မလျဖစ္သျဖင္႕စိပ္ပုတီးစိပ္ျခင္းျဖင့္ မယ္ေတာ္ကိုအားကိုး ၾကပါစို႕။

Add new comment

2 + 17 =

Please wait while the page is loading