မိသားစုေရးရာ

"အျပစ္မဲ့ေသာ မေမြးလာေသးသည့္ ကေလးငယ္မ်ား၏ အသက္ရွင္ပိုင္ခြင့္ကို ေလးစားတန္ဖိုးထားၾကရမည္။ မိမိတို႔၏ လြပ္လပ္စြာ ေရြးခ်ယ္မႈေၾကာင့္ အျပစ္မဲ့ေသာ ကေလးမ်ား၏ အသက္ပ်က္စီး ဆံုးရံႈးရျခင္းသည္ ရက္စက္ေသာ လူသတ္မႈ ျဖစ္သည္ကို မေမ့သင့္ပါ" (စိန္႔ ဂၽြန္ေပါလ္ ဒုတိယေျမာက္)။

Add new comment

9 + 2 =

Please wait while the page is loading