မိသားစုေရးရာသုတရစရာ

အိမ္ေထာင္မိသားစုရဲ႕တာ၀န္အႀကီးဆံုးအရာက သားသမီးမ်ားကို ေကၽြးေမြးေစာက္ေရွာက္ျခင္းသာျဖစ္တယ္။ ဘုရားသခင္က ေပးသနားတဲ့ သားသမီးေတြကို လက္ခံေကၽြးေမြးျပဳစုၾကရမည္သာျဖစ္သည္။ သားသမီးမ်ား တိုးပြားမ်ားျပားဖုိ႔ အတြက္ ေဆးစားၿပီးတားျမစ္ျခင္း၊ ဖ်က္ခ်ျခင္းမ်ားသည္ ဘုရားသခင္ရဲ႕  စီမံကိန္းကို  ဆန္႔က်င္ရာေရာက္သည္။ လူတိုင္းသည္ လူ႔အခြင့္အေရးကိုယ္စီ ရရွိထားၿပီးသားျဖစ္သည္။ လူ႔အခြင့္အေရးေတြထဲမွာ အသက္ရွင္သန္ခြင့္ဟာလဲ အခြင့္အေရးတစ္ခုပါပဲ။ လူ႔အသက္ရွင္သန္ေရးဆိုတဲ့ အခြင့္အေရးဟာ လူတိုင္းေလးစားလုိက္နာၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုရင္ လူ႔အသက္ဟာ ေကာင္းျမတ္တယ္ဆိုတဲ့အေၾကာင္း၊ လူဟာ ဘုရားသခင္ရဲ႕ အသက္တာကို ရရွိပိုင္ထားတာျဖစ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ သတ္ပိုင္ခြင့္မရွိပါဘူး။ လူရယ္လို႔ေျပာတဲ့အခါ အသားအေရ၊ အေရာင္အဆင္း၊ ေနရာေဒသ ကမၻာေပၚရွိလူသားအားလံုးပါ၀င္တာ မကေသးပဲနဲ႔ မိခင္ရဲ႕ ၀မ္းၾကာဗိုက္ထဲမွာ ရွိတဲ့ ကေလးဟာလဲ အပါအ၀င္ျဖစ္ပါတယ္။ အဲေၾကာင့္မို႔လို႔ ကာႏြန္ဥပေဒ အပိုဒ္ ၁၃၉၆ မွာ ကေလးအေယာက္တိုင္းဟာ ေမြးဖြားလာခြင့္ရွိတယ္ ဆိုတဲ့အေၾကာင္း ေကာင္းစြာ ျပဌာန္းထားေပးပါတယ္။ ၁၉၉၄ ေအာက္တိုဘာလမွာ က်င္းပတဲ့ ကေလးသူငယ္မ်ားဆိုင္ရာ အစည္းအေ၀းႀကီးမွာ ပုပ္ရဟန္းအမတ္ စိန္႔ဂၽြန္ေပါလ္ ဒုတိယေျမာက္က မိန္႔ၾကားခဲ့သည္မွာ မိခင္ရဲ ၀မ္းၾကားဗိုက္ထဲမွရွိတဲ့  လူသားကို လူတိုင္းေလးစား တန္ဖိုးထားရမည္ဆိုတဲ့ေၾကာင္း၊ လူသားျဖစ္တည္ျခင္းဆိုတဲ့ အခြင့္အေရးနဲ႔ အျခားအခြင့္အေရးေတြလည္းေလးစားတန္ဖိုးထားၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အခြင့္အေရးထဲမွာ ကေလးငယ္အသက္ရွင္ေရးအတြက္ မည္သူမွ် ပိတ္ပင္ထားစီးခြင့္မရွိေၾကာင္းပါ၀င္ပါတယ္။ အစိုးရမ်ားသည္ လူတစ္ဦးနဲ႔တစ္ဦး ရသင့္ရထိုက္တဲ့ခြင့္အေရး၊ တန္းဖိုးႏွင့္ ေကာင္းမြန္စြာေနထိုင္ႏိုင္းေရးအတြက္ တာ၀န္ရွိပါတယ္။ လူတစ္ေယာက္အသက္ရွင္ေနထုိုင္ေရးအခြင့္အေရးကို ပိတ္ပင္တားစီးခြင့္မရွိပါဘူး။ လူ႔အခြင့္အေရးကို ေလးစားလုိက္နာျခင္းသည္ အေျခခံအက်ဆံုးေသာအရာျဖစ္ေၾကာင္း စိန္ဂၽြန္ေပါလ္ဒုတိယေျမာက္က မိန္႔ျမြက္ခဲ့ပါတယ္။ ရဟန္းအမတ္က ဆက္လက္မိန္႔ျမြက္သည္မွာ လူသာတိုင္းေမြးဖြားလာကတည္းက ပါလာတဲ့အခြင့္အေရးဟာ အသက္ရွင္သန္ခြင့္ အခြင့္အေရးသာျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီအခြင့္အေရးဟာ မရွိ္ေတာ့ဘူးဆိုရင္ အျခားအခြင့္အေရးဟာလဲရွိေတာ့မွာ မဟုတ္ေတာ့ပါဘူး။ အဲဒါေၾကာင့္ လူသားအသက္ရွင္သန္ဖို႔အတြက္ လူတိုင္းက ခ်စ္ျမတ္ႏိုးတန္ဖိုးထားၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒါေၾကာင္း ေမြးဖြားလာျခင္းမခံရေသးတဲ့ ကေလး၊ အျပစ္ကင္းစင္တဲ့ကေလး အသက္ရွင္သန္ဖို႔အတြက္အခြင့္အေရးကို ေလးစားတန္းဖိုးထား ၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္။

Add new comment

1 + 11 =

Please wait while the page is loading