မိသားစုေရးရာ

"အိမ္ေထာင္စုတြင္ တစ္ဦးကိုတစ္ဦး အ႐ွိအတိုင္း အားနည္းခ်က္ႏွင့္ အားသာခ်က္ ႏွစ္မ်ိဳးလံုးရွိသည့္အခ်က္ကို နားလည္ထားၿပီး လက္ခံ ဆက္ဆံျခင္းအားျဖင့္ ေပ်ာ္ရႊင္စြာ ရွင္တြဲေနထိုင္ ႏိုင္ၾကမည္"(နီလာရိုင္း)။

Add new comment

2 + 4 =

Please wait while the page is loading