မိသားစုက႑

မိသးစုအစီအစဥ္
သားသမီးမ်ားသည္ မိဘစကားနားေထာင္ျခင္းျဖင့္ေကာင္းက်ိဳးခ်မ္းသာရရွိႏိုင္ေၾကာင္းကို ပိုးရင္ဘာသာစကားျဖင့္ တင္ဆက္ေပးထားပါသည္။

Add new comment

8 + 8 =

Please wait while the page is loading