မိဘတို႔၏ အေတြးအေခၚ အက်င့္စ႐ိုက္မ်ားသည္ သားသမီးတို႔၏ဘဝကို အနည္းႏွင့္ အမ်ား လြမ္းမိုးႏိုင္စြမ္း႐ွိေၾကာ

သားသမီးတို႔၏ လက္ဦးဆရာမ်ားသည္ မိဘမ်ားပင္ျဖစ္သည္။ မိဘတို႔၏ရင္ခြင္သည္ ရင္ေသြးရတနာမ်ား၏ ပညာဆည္းပူးရာ ပထမဆံုးေက်ာင္းေတာ္ႀကီးျဖစ္သည့္အတြက္ မိဘတို႔သည္ ရင္ေသြးတို႔အား အေရးႀကီးဆံုးျဖစ္သည့္ သီလပါရမီမ်ားကို သင္ၾကားေပးၾကရမည္။ သားသမီးတို႔သည္ မိဘတို႔၏ ေကာင္းေသာကိုယ္က်င့္တရားမ်ားကို အတုယူေလ့႐ွိသလို မေကာင္းေသာ အက်င့္စ႐ိုက္မ်ားကိုလည္း အတုခိုးတတ္ၾကျပန္သည္။မိဘတို႔၏ အေတြးအေခၚအက်င့္စ႐ိုက္မ်ားသည္ သားသမီးတို႔၏ဘဝကို အနည္းႏွင့္အမ်ား လြမ္းမိုးႏိုင္စြမ္း႐ွိသည္။ မ်ိဳးဆက္သစ္သ ားသမီးရတနာမ်ားကို လမ္းမွားမေရာက္ရန္ႏွင့္ လမ္းမွန္ကိုေလ်ွာက္ႏိုင္ရန္ ေမတၱာတရား၊ေကာင္းျမတ္ေသာအသက္တာအားျဖင့္ ဆြဲေဆာင္ၾကရမည္။ေကာင္းေသာမ်ိဳးေစ့အေမြကို ခ်ေပးၾကရမည္။ အသိပညာ၊အတတ္ပညာႏွင့္ပါရမီတရားမ်ားကို သင္ၾကားေပးလ်က္ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေပးေရးသည္ မိဘတို႔၏ မြန္ျမတ္၍ အေရးပါေသာတာဝန္ႀကီးတရပ္ျဖစ္သည္ကို မိဘမ်ားနားလည္သေဘာေပါက္ၿပီး တာဝန္ေက်စြာေဆာင္ရြက္ၾကရမည္။ သားသမီးမ်ားကိုဆံုးမရာတြင္ မိမိကိုယ္တိုင္က နမူနာေကာင္းျပရမည္။သို႔မွသာ မိမိစကားသည္ပိုေအာင္ျမင္မည္။

Add new comment

3 + 1 =

Please wait while the page is loading