မိဘစကားနားေထာင္ျခင္း

သားသမီးမ်ားသည္ မိဘစကားနားေထာင္ျခင္းျဖင့္ေကာင္းက်ိဳးခ်မ္းသာရရွိႏိုင္ေၾကာင္းကို ပိုးရင္ဘာသာစကားျဖင့္ တင္ဆက္ေပးထားပါသည္။

Add new comment

3 + 4 =

Please wait while the page is loading