စိပ္ပုတီးစိပ္ျခင္း

ေအာက္တိုဘာလသည္ ကက္သလစ္ဘာသာ၀င္မ်ားအတြက္ စိပ္ပုတီးစိပ္ရေသာလျဖစ္သည့္အတြက္ စိပ္ပုတီးစိပ္ၾကဖို႔ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္က တိုက္တြန္းႏိႈးေဆာ္ထားပါတယ္။ ဤတိုက္တြန္းႏိႈးေဆာ္ခ်က္ကို နားေထာင္ လုပ္ေဆာင္သည့္အေနျဖင့္ ပုိးကရင္ ကက္သလစ္ဘာသာတူမ်ားအတြက္ စိပ္ပုတီးစိပ္ျခင္းဆိုင္ရာ အေၾကာင္းအရာကို စစၥတာရ္ ေ၀ေရာ္နီကား နန္႔ဟွီလားမွ ဦးေဆာင္လွ်က္ တင္ဆက္ေပးထားျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

Add new comment

18 + 2 =

Please wait while the page is loading