"ကေလးကိုခ်စ္ရင္ မစပါနဲ႔"

"ကေလးကိုခ်စ္ရင္ မစပါနဲ႔"

မိဘမ်ား၊ဆရာ၊ဆရာမမ်ား၊ကေလးကိုျကည့္ရႈထိန္းသိမ္းရသူမ်ား ကေလးကိုခ်စ္ရင္ မစပါနဲ႕။ ကေလးငယ္မ်ား၏ ဦးေနွာက္ဖြံ႕ျဖိဳးမႈသည္ ေမြးကင္းစမွ အသက္ေျခာက္နွစ္အထိျဖစ္ပါသည္။သုေတသနျပဳခ်က္အရ ကေလးငယ္ေျခာက္နွစ္အရြယ္တြင္ဦးေနွာက္ဖြံ႕ျဖိဳးမႈရပ္တန္႕ပါသည္။ အသက္တစ္နွစ္နွင့္နွစ္နွစ္ျကားတြင္ စိတ္ခံစားမႈဖြံ႕ျဖိုးခ်ိန္မွာ အေကာင္းဘက္နွင့္အဆိုးဘက္စိတ္ခံစားမႈမ်ားျဖစ္ေပၚတတ္ပါသည္။ ေကာင္းေသာစိတ္ခံစားမႈမ်ားမွာ (၁)မိမိကိုယ္ကိုေသာ္လည္းေကာင္း၊သူတစ္ပါးကိုေသာ္လည္းေကာင္းခ်စ္ခင္တတ္လာျခင္း၊(၂)ေပ်ာ္ရႊင္တတ္ျခင္း၊ (၃) ဂုဏ္ယူစိတ္႐ွိျခင္း၊(၄)ကိုယ္ခ်င္းစာတတ္ျခင္း၊(၅) အေကာင္းဘက္ကိုေမ်ွာ္လင့္တတ္ျခင္း စေသာေကာင္းေသာစိတ္ခံစားမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚတတ္ပါသည္။
မေကာင္းေသာစိတ္ခံစားမႈမ်ားမွာ (၁)မုန္းတီးစိတ္ျဖစ္ျခင္း၊ (၂)ေၾကာက္ရြံ႔ျခင္း၊(၃) ေဒါသထြက္ျခင္း၊(၄) အျပစ္႐ွိတယ္လို႔ခံစားရျခင္း၊(၅)႐ွက္ရြံ႔သိမ္ငယ္ျခင္း၊(၆) ေနာင္တရျခင္းစသည္မ်ားလည္း ျဖစ္ေပၚတတ္ပါသည္။ သို႔ျဖစ္၍ ကေလးငယ္မ်ား၏ ေကာင္းေသာစိတ္ခံစားမႈမ်ား တိုးတက္ရန္ ကူညီေပးရသကဲ့သို႔ မေကာင္းေသာခံစားမႈမ်ား မျဖစ္ေပၚေအာင္ ကေလးမ်ားကို မခံခ်င္ေအာင္စျခင္း၊ ကေလးမ်ားကိုၾကမ္းတမ္းသည့္စကားလံုးမ်ားျဖင့္ ဆံုးမျခင္း၊႐ိုက္ႏွက္ဆံုးမျခင္း၊ ကေလးကိုအေလးထားမဆက္ဆံျခင္းစသည္တို႔ကို ကေလးၾကည့္႐ွဴရေသာသူမ်ား အထူးဂ႐ုျပဳေ႐ွာင္ၾကဥ္သင့္ပါသည္။

Add new comment

1 + 0 =

Please wait while the page is loading