ေလျဖတ္ေနသာသူကို ေပ်ာက္ကင္းေစေတာ္မူျခင္း

ကိုယ္ေတာ္သည္ ေလွေပၚသို႔ တက္ေတာ္မူ၍ ပင္လယ္ကို ျဖတ္ကူးၿပီးေနာက္ မိမိ၏ေနရင္းျမိဳ႕သို႔ ေရာက္ေတာ္မူ၏။ ထိုအခါ အပ္ယာေပၚတြင္ လဲေနသည့္ေလျဖတ္ေနသူတစ္ဦးကို ိကုိယ္ေတာ့္ထံသို႔ သယ္ေဆာင္လာၾကေလ၏။ ေယဇူးသည္လည္း ထိုသူတို႔၏ယံုၾကည္ျခင္းကို ျမင္ေတာ္မူလွ်င္ ေလျဖတ္ေနေသာသူအား ငါ့သား၊ အားမငယ္ႏွင့္၊ သင္၏အျပစ္မ်ား ခြင့္လႊတ္ျခင္းခံရေလၿပီဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏...

အျပည့္အစံုနားဆင္ရန္ အသံဖိုင္ကို ႏွိပ္ပါ။

Add new comment

1 + 1 =

Please wait while the page is loading