ေလမုန္တိုင္းကို ျငိမ္သက္ေစေတာ္မူျခင္း

ကိုယ္ေတာ္သည္ေလွေပၚသို႔တက္ေတာ္မူေသာအခါ တပည့္ေတာ္တို႔သည္လည္း ကိုယ္ေတာ္၏ေနာက္ေတာ္သို႔ လိုက္ၾက၏။ ထိုအခါ ပင္လယ္တြင္ ရုတ္တရက္ မုန္တိုင္းျပင္းထန္စြာက်ေရာက္သျဖင့္ ေလွသည္ လိႈင္းတံပိုးမ်ားအၾကားတြင္ နစ္ျမဳပ္လုမတတ္ျဖစ္ေလ၏။ ကိုယ္ေတာ္မူကား က်န္းစက္လ်က္ရွိေတာ္မူ၏။ တပည့္ေတာ္တို႔သည္ အထံေတာ္သို႔ခ်ဥ္းကပ္၍ ကိုယ္ေတာ့္ကို ႏိႈးၿပီးလွ်င္ သခင္၊ ကယ္ေတာ္မူပါ၊ တပည့္ေတာ္တို႔သည္ ပ်က္စီးျခင္းသို႔ေရာက္ပါေတာ့မည္ဟု အသနားခံၾက၏။...

အျပည့္အစံုနားဆင္ရန္ အသံဖိုင္ကို ႏွိပ္ပါ။

Add new comment

4 + 5 =

Please wait while the page is loading