ေယဇူးသခင္ႏွင့္ ေသာမ

တစ္ဆယ့္ႏွစ္ပါးတြင္ တစ္ပါးအပါအ၀င္ျဖစ္ေသာ ဒီးဒီမုဟုေခၚသည့္ ေသာမသည္ကား ေယဇူးၾကြလာေတာ္မူေသာအခ်ိန္တြင္ သူတို႔ႏွင့္အတူမရွိေခ်။ သို႔ျဖစ္၍ အျခားေသာတပည့္ေတာ္တို႔က ငါတို႔သည္ သခင္ဘုရားကို ဖူးျမင္ၾကရၿပီဟု သူအား ဆိုၾက၏။ သို႔ေသာ္ ေသာမက ကိုယ္ေတာ္၏လက္ေတာ္၌ သံရိုက္ရာကို ငါမျမင္ရလွ်င္၊ သံရိုက္ရာထဲသို႔ ငါ၏လက္ညိုးကို မသြင္းရလွ်င္၊ ကိုယ္ေတာ္၏နံေဘးေတာ္ကို ငါ၏လက္ျဖင့္ မစမ္းသပ္ရလွ်င္ ငါယံုၾကည္လိမ့္မည္မဟုတ္ဟု သူတို႔အား ဆိုေလ၏။...

အျပည့္အစံုနားဆင္ရန္ အသံဖိုင္ကို ႏွိပ္ပါ။

Add new comment

4 + 3 =

Please wait while the page is loading