ေယဇူးသခင္၏ေနာက္လိုက္ျဖစ္လိုသူမ်ား

ေယဇူးသည္ မိမိအနီးတြင္ ၀ုိင္းရံလ်က္ရွိေသာ လူအစုအေ၀းတို႔ကိုျမင္လွ်င္ တစ္ဖက္ကမ္းသို႔ကူးသြားရန္ အမိန္႔ေပးေတာ္မူ၏။ ထိုအခါ က်မ္းတတ္ဆရာတစ္ဦးသည္ အထံေတာ္သို႔ခ်ဥ္းကပ္လာ၍ ဆရာသခင္၊ အရွင္ၾကြသြားမည့္ေနရာတိုင္းသို႔ အကၽြႏ္ုပ္လိုက္ပါမည္ဟု ကိုယ္ေတာ္အားေလွ်က္လေ၏။ ေယဇူးကလည္း ေျမေခြးတို႔၌တြင္းမ်ားရွိၾက၏။ ေကာင္းကင္ငွက္တို႔၌ အသိုက္မ်ားရွိၾက၏။ လူသားမူကား မိမိ၏ေခါင္းခ်စရာ ေနရာပင္မရွိဟု သူအား မိန္႔ေတာ္မူ၏။...

အျပည့္အစံုနားဆင္ရန္ အသံဖိုင္ကို ႏွိပ္ပါ။

Add new comment

7 + 1 =

Please wait while the page is loading