ေပ်ာက္ေသာသားပံုဥပမာ

အခြန္ခံသူတို႔ႏွင့္အျပစ္ရွိသူတို႔သည္ ကိုယ္ေတာ္၏တရားေတာ္ကို ၾကားနာရန္ အထံေတာ္သို႔ ခ်ဥ္းကပ္ၾက၏။ ထိုအခါ ဖာရီေဇဦးတို႔ႏွင့္ က်မ္းတတ္ဆရာတို႔က ဤသူသည္ အျပစ္ရွိသူတို႔ႏွင့္ လက္ခံ၍ သူတို႔ႏွင့္အတူ စားေသာက္ပါသည္တကားဟု ျပစ္တင္ေျပာဆိုးၾက၏။ ကိုယ္ေတာ္ကလည္း သူတို႔အား ဤပံုဥပမာကို ျမြက္ေတာ္မူ၏။ တဖန္ကိုယ္ေတာ္က မိန္႔ေတာ္မူသည္မွာ လူတစ္ဦးသည္ သားႏွစ္ေယာက္ရွိ၏။...

အျပည့္အစံုနားဆင္ရန္ အသံဖိုင္ကို ႏွိပ့္ပါ။

Add new comment

2 + 10 =

Please wait while the page is loading