ေန႕စဥ္ဧဝံေဂလိတရားေဒသနာေတာ္

ေပ်ာက္ေသာ သိုး ပံုဥပမာ။

ထိုအခ်ိန္တြင္ အခြန္ခံသူတို႔ႏွင့္ အျပစ္ရွိသူတို႔သည္ ကိုယ္ေတာ္၏တရားေတာ္ကို ၾကားနာရန္အထံေတာ္သို႔ ခ်ဥ္းကပ္ၾက၏။ ထိုအခါ ဖာရီေဇဦးတို႔ႏွင့္ က်မ္းတတ္ဆရာတို႔သည္ ဤသူသည္ အျပစ္ရွိေသာသူတို႔ကို လက္ခံ၍ သူတို႔ႏွင့္အတူ စားေသာက္ပါသည္တကားဟု ျပစ္တင္ေျပာဆိုၾက၏။ ကိုယ္ေတာ္ကလည္း သူတို႔အားဤပံုဥပမာကို မိန္႔ေတာ္မူ၏။ သင္တို႔တြင္ မည္သူသည္ သိုး အေကာင္ တစ္ရာရွိ၍ ၎တို႔အထဲမွ သိုးတစ္ေကာင္ေပ်ာက္ဆံုးသြားလွ်င္ ကိုးဆယ္ကိုးေကာင္ကို ေတာ္၌ ထားခဲ့ၿပီးမွ ေပ်ာ္ေသာ သိုးတစ္ေကာင္ကို ေတြ႕သည္တိုင္ေအာင္ သြား၍ မရွာပဲေနမည္နည္း။

Add new comment

1 + 5 =

Please wait while the page is loading