ေန႕စဥ္ဧဝံေဂလိတရားေဒသနာေတာ္

လွဴ ဒါန္းေပးကမ္းျခင္းျပဳေသာအခါ သူေဌးသူၾကြယ္မ်ားကို မဖိတ္ပဲ ဆင္းရဲသားမ်ားကို ဖိတ္ရန္္ သခင္ေယဇူးမိန္႔မွာေတာ္မူျခင္းအေၾကာင္းျဖစ္ပါတယ္။ သူေဌးသူႀကြယ္မ်ားကို ဖိတ္လွ်င္ သူေဌးသူၾကြယ္တို႔သည္ ျပန္လည္၍ဖိတ္မည္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ဆင္းရဲသားမ်ားကို ဖိတ္လွ်င္ သူတို႔သည္ ျပန္လည္ ဖိတ္ႏိုင္မည္မဟုတ္ေသာေၾကာင့္ ကိုယ္ျပဳေသာအရာသည္ ပို၍ပင္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းမိန္႔မွာေတာ္မူသည္။

Add new comment

3 + 6 =

Please wait while the page is loading