ေန႕စဥ္ဧဝံေဂလိတရားေဒသနာေတာ္

မံုညင္းေစ့ ႏွင့္ တေဆး ဥပမာ။

ကိုယ္ေတာ္က ဘုရားသခင္၏ႏိုင္ငံေတာ္သည္ မည္သည့္အရာႏွင့္တူသနည္း။ မည္သည့္အရာႏွင့္ ငါႏိႈင္းယွဥ္ျပရမည္နည္း။ ဘရားသခင္၏ႏိုင္ငံေတာ္သည္ လူတစ္ဦးစီက မိမိဥယ်ာဥ္၌ ယူ၍စိုက္ထားေသာ မံုညင္းေစ့ႏွင့္တူ၏။ ထိုမံုညင္းေစ့သည္ အပင္ေပါက္၍ ႀကီးလာေသာအခါ မိုးေကာင္းကင္ငွက္တို႔သည္ ၎၏ အကိုင္းအခက္တို႔၌ အသိုက္ျပဳ ၾက၏ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ တဖန္ကိုယ္ေတာ္က ဘုရားသခင္၏ ႏိုင္ငံေတာ္ကို မည္သည့္အရာႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ရမည္နည္း။ ဘုရားသခင္၏ ႏိုင္ငံေတာ္သည္ကား အမ်ိဳးသမိးသည္ ယူ၍ မုန္႔ညက္ သံုးတင္း၌ ထည့္သျဖင့္ မုန္႔ညက္ရွိသမွ်ကို ေဖာင္းၾကြေစေသာ တေဆးႏွင့္ တူသည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။

 

Add new comment

3 + 6 =

Please wait while the page is loading