ေန႕စဥ္ဧဝံေဂလိတရားေဒသနာေတာ္။

ခ်စ္လွစြာေသာ ညီအစ္ကို ေမာင္ႏွမအေပါင္းတို႔....

    ယံုၾကည္ျခင္းနဲ႔ ႏွိမ့္ခ်ျခင္းဟာျဖင့္ရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို ဘုရားသခင္နဲ႔ နီးေစသလို ဘုရားသခင္ရဲ႕ ကူညီမႈကိုလည္း လြယ္ကူစြာရႏိုင္တယ္္ဆိုတာကို လူတစ္ရာတပ္မွဴ းရဲ႕ ႏွိမ့္ခ်ျခင္းနဲ႔ ယံုၾကည္ျခင္း ျဖစ္စဥ္ကေနၿပီးတဲ့ေနာက္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို သက္ေသျပလ်က္ရွိပါတယ္။ လူတစ္ရာတပ္မွဴ းဟာ ဘာသာပ တစ္ေယာက္ျဖစ္ေပမဲ့လို႔ သခင္ေယဇူးဟာ သနားျခင္းရွိတယ္ ဆိုတာကို သူယံုၾကည္တယ္။ သူ႔ရဲ႕ အေစခံတစ္ေယာက္ ေသလုမတတ္ ဖ်ားနာတာကို ျမင္ေတာ့ သခင္ေယဇူးစီ လူလႊတ္ၿပီးေတာ့ေနာက္ အကူအညီေတာင္ခံတာကို ေတြ႔ရပါတယ္။ သခင္ေယဇူးလည္းပဲ သြားခဲ့ပါတယ္။ လမ္းတစ္၀က္မွာပဲ လူတစ္ရာတပ္မွဴ းရဲ႕အိမ္မေရာက္ခင္ေလးမွာ လူတစ္ရာတပ္မွဴ းက လူတစ္ေယာက္ကို သခင္ေယဇူးစီကို လႊတ္လိုက္တယ္။ လႊတ္ၿပီးေတာ့ ဘာကိုေျပာေစခ်င္လဲဆိုေတာ့က သခင္ေယဇူးမလာဖို႔အတြက္ ေျပာတယ္။ သူကိုယ္တိုင္လညး္ပဲ သခင္ေယဇူးကို ေတြ႔ဖို႔ မထိုက္တန္တဲ့ လူတစ္ေယာက္ျဖစ္တယ္။ သူ႔ကိုယ္သူ အဲဒီလို ႏွိမ့္ခ်စြာျဖင့္ ေျပာဆိုတယ္ေပါ့။ ေနာက္သူ႔ရဲ႕ အိမ္မိုးေအာက္ကို သခင္ေယဇူး ၀င္ေရာက္ဖို႔ မထိုက္တန္တဲ့ အေၾကာင္း အဲသလိုေျပာၾကားတယ္။ ျဖစ္ႏိုင္လို႔ရွိရင္ ကိုယ္ေတာ္ အေ၀းကေန မိန္႔ေတာ္မူပါ။ ကိုယ္ေ္တာ္အေ၀းကေန မိန္႔ေတာ္မူလို႔ရွိရင္ မိန္႔ေတာ္မူတဲ့အတိုင္း ျဖစ္မယ္ဆိုတာကို တပည့္ေတာ္ ယံုၾကည္တယ္ဆိုတဲ့ လူတစ္ရာတပ္မွဴ းရဲ႕ ယံုၾကည့္ျခင္းေတြ႔ရပါတယ္။ ကိုယ္ေတာ္အမိန္႔ရွိေတာ္မူလွ်င္ သူ႔ရဲ႕ အေစခံဟာ ေပ်ာက္ကင္းပါလိမ့္မယ္ ဆိုၿပီးတဲ့ေနာက္ အဲသလို မွာၾကားလိုက္ပါတယ္။ ဆိုေတာ့က သခင္ေယဇူးလညး္ပဲ မသြားေတာ့ဘူးေပါ့။ မသြားပင္ မသြားျငားေသာ္လည္းပဲ သူ႔ရဲ႕ယံုၾကည္ျခင္း၊ သခင္ေယဇူးကို အားကိုးျခင္း ကို သခင္ေယဇူးက အင္မတန္မွ အားရေက်နပ္ပါတယ္။ ဘယ္လုိေျပာသလဲဆိုေတာ့ ဤကဲ့သုိ႔ေသာ္ ယံုၾကည္ျခင္းကို အီစရာအဲလ္ လူမ်ိဳး၌ ပင္ ငါမေတြ႔ဖူးပါသေလာ့ လို႔ သခင္ေယဇူးက အဲသလိုေျပာလိုက္ပါတယ္။

   အဲဒါကို ေထာက္ျခင္းအားျဖင့္ တစ္ခါတရံ ယံုၾကည္သူေတြဆိုတဲ့ ယံုၾကည္ျခင္းဟာ ဘာသာပေတြရဲ႕ ယံုၾကည္ျခင္းေလာက္ေတာင္မရွိဘူးဆိုတာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ သိႏိုင္တယ္။ ဘာသာပတို႔လညး္ပဲ ဘာသာမ၀င္ေပမဲ့ လို႔ သူတို႔ရဲ႕ ႏွိမ့္ခ်ျခင္း၊ သူတို႔ရဲ႕ ယံုၾကည္ျခင္း သူတို႔ရဲ႕ ေကာင္းျမတ္ျခင္းေတြဟာ အင္မတန္ႀကီးမားတဲ့ လူေတြရွိတယ္ဆိုတာကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔ သိဖို႔ သတိရဖို႔အေရး ႀကီးပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ ျပန္ေျပာင္းၿပီးေတာ့ သတိရစရာ ဘုရားစကား သင္ၾကားခဲ့စဥ္က ၾကားရတဲ့ အရာတစ္ခုက ဘာလည္းဆိုေတာ့ ေဆးေၾကားျခင္းဆိုတာ သံုးမ်ိဳးရွိတယ္ လို႔ ကၽြႏု္ပ္တို႔ သိရွိရပါတယ္။ ေရအားျဖင့္ ေဆးေၾကာျခင္း၊ အလိုဆႏၵအားျဖင့္ ေဆးေၾကာျခင္း၊ ေသြးအားျဖင့္ ေဆးေၾကာျခင္း ဆိုၿပီးတဲ့ေနာက္ သံုးမ်ိဳးသံုးစား ရွိတယ္ဆိုတာကို အသင္းေတာ္က သြန္သင္ထားပါတယ္။ ဒါေတြအားလံုးကို အခုနားေထာင္ေနတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ သိၿပီးသားျဖစ္မွာပါ။ အက်ယ္တ၀င့္ မေျပာေတာ့ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔တေတြ လူတစ္ရာတပ္မွဴ းရဲ႕ စိတ္ဓာတ္ ႏွိမ့္ခ်ျခင္းနဲ႔ ယံုၾကည္ျခင္းကို အတုယူၾကဖို႔ ေျပာခ်င္တယ္။

    ဒုတိယတစ္ခ်က္အေနနဲ႔ ေထာက္ရႈဖို႔က ဘာလဲဆိုေတာ့က လူတစ္ရာတပ္မွဴ းဟာ သခင္ေယဇူးရဲ႕ ႏုတ္ေတာ္ထြက္စကားကို ယံုၾကည္တာကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေတြ႔ရပါတယ္။ အေ၀းကေနပဲ သခင္ေယဇူး ပါးစပ္နဲ႔ ေပ်ာက္ေစဆိုလို႔ရွိရင္ ေပ်ာက္မယ္ဆိုတာ ယံုပါတယ္။ အိမ္အထိလာစရာ မလိုဘူး၊ လက္နဲ႔ ထိစရာမလိုဘူး၊ လက္တင္စရာမလိုပါဘူး။ ကိုယ္ေတာ္အေ၀းကေနပဲ ေျပာလိုက္ပါ။ ေပ်ာက္မယ္္ ဆိုတာကို ယံုၾကည္ပါတယ္ဆိုတဲ့ လူတစ္ရာတပ္မွဴ းရဲ႕ ယံုၾကည္ျခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဟာလညး္ပဲ ကၽြန္ေတာ္တို႔အတြက္ ႀကီးမားတဲ့ သင္ခန္းစာတစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ခါတစ္ေလ ကၽြန္ေတာ္တို႔တေတြ နားနဲ႔ ၾကားရမွ မ်က္စိနဲ႔ ျမင္ရမွ ကိုယ္နဲ႔ထိေတြ႔ရမွ အိပ္မက္ထဲမွာ ျမင္းရ ၾကားရ ေတြ႔ရမွ ယံုၾကည္တယ္ဆိုတဲ့ အပိုင္းေလးေတြဟာ သံေတာမား ကဲ့သို႔ေသာ ယံုၾကည္ျခင္းပဲ ျဖစ္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ လူတစ္ရာ တပ္မွဴ းက ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို သင္ခန္းစာ ေပးပါတယ္။ နားနဲ႔ ၾကားစရာ မလိုဘူး၊ မ်က္စိနဲ႔ ျမင္စရာမလိုဘူး ကိုယ္နဲ႔ လညး္ပဲ ထိေတြ႔စရာမလိုဘူး။ သို႔ေသာ္ ကိုယ္ေတာ္ရွင္ တစ္ခြန္းမွ်သာ အေ၀းကေန အမိန္ရွိေတာ္မူလွ်င္ အားလံုး အဆင္ေျပမယ္ ေပ်ာက္ကင္းမယ္ဆိုတာ ကၽြန္ေတာ္တို႔လည္းပဲ ဒီလို ယံုၾကည္ၾကဖို႔ အေရးႀကီးပါတယ္။ လူတစ္ရာ တပ္မွဴ းဟာ ကိုယ့္ေတာ့္ကို အကူအညီေတာင္းတယ္။ ျဖစ္လာမဲ့ အေနအထားအားလံုးကိုလည္းပဲ ကိုယ့္ေတာ့ရဲ႕ အလိုေတာ္အျဖစ္လက္ခံမယ္ ဆိုတဲ့ ပုဂၢိဳလ္လည္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔လည္းပဲ သူ႔လိုပဲ လိုတဲ့ အကူအညီေတြကိုေတာ့ ေတာင္းၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ သို႔ေသာ္လညး္ပဲ ကိုယ္ေ္တာင္းတဲ့ အရာအတိုင္း ျဖစ္မလာလို႔ရွိရင္လည္းပဲ ျဖစ္လာတဲ့ အရာအားလံုးဟာ သူ႔ရဲ႕ အလိုေတာ္ပဲ ဆိုၿပီး တဲ့ေနာက္ လက္ခံတတ္တဲ့ ယံုၾကည္ျခင္း ကၽြန္ေတာ္တို႔စီမွာ ရွင္သန္ႀကီးထြားလာဖို႔ အေရးႀကီးပါတယ္လို႔။

ဘုရားသခင္ သင္တို႔တစ္ဦးစီကို ေကာင္းႀကီး မဂၤလာေပးေတာ္မူပါေစ။

Add new comment

13 + 3 =

Please wait while the page is loading