ေန႕စဥ္ဧဝံေဂလိတရားေဒသနာေတာ္

သခင္ေယဇူးသည္ က်မ္းတတ္ဆရာမ်ား၊ ဖာေရဇီဦးမ်ားႏွင့္ ခရစ္ေတာ္ေယာင္ေဆာင္သူတို႕အား ဆံုးမသြန္သင္ေတာ္မူျခင္း။ အတြင္းကိုေဆးေၾကာသန္႕စင္လွ်င္ အျပင္လည္းသန္႕စင္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ဆံုးမေတာ္မူသည္။

Add new comment

3 + 3 =

Please wait while the page is loading