ေန႕စဥ္ဧဝံေဂလိတရားေတာ္

ခ်စ္လွစြာေသာညီအစ္ကို ေမာင္ႏွမအေပါင္းတို႔
   ကေန႔ဖတ္သြားတဲ့ က်မ္းစာဟာျဖင့္ရင္ ေကာက္က်စ္တဲ့အေစခံမျဖစ္ဖို႔ သင္ခန္းစာေပးတဲ့ က်န္္းစာျဖစ္သလို သတိပညာရွိနဲ႔ လိမၼာေရးခ်ားရွိတဲ့ အေစခံမ်ားျဖစ္ၾကဖို႔လဲပဲ သင္ခန္းစာေပးတဲ့ က်မ္းပိုဒ္ျဖစ္ပါတယ္။ ေရွးေရွးတုန္းက ဆိုလို႔ရွိရင္ ခ်မ္းသာတဲ့ မိသားစုတစ္စုဟာ လယ္ယာေတြ ဧကေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားပိုင္ဆိုင္ၾကပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ အိမ္ေထာင္စု တစ္ခုလံုးရဲ႕ တာ၀န္နဲ႔ ပိုင္ဆိုင္မႈတစ္ခုလံုးအဲဒီတာ၀န္ကို လုပ္ေဆာင္ဖို႔အတြက္ လူေတြကို ငွားထားရပါတယ္။ အဲဒီငွားထားတဲ့သူေတြကို ဦးစီးဖို႔ စိတ္ခ်ယံုၾကည္ရတဲ့ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦး ထားေလ့ရွိပါတယ္။ ကေန႔က်မ္းစာမွ ပါတဲ့အတိုင္းပဲ အဲဒီ စိတ္ခ်ယံုၾကည္စြာ တာ၀န္ေပးခံထားရတဲ့သူဟာ စိတ္ခ်ယံုၾကည္တဲ့အတိုင္း စိတ္ခ်ယံုၾကည္စြာ လုပ္ေဆာင္တဲ့လူေတြ ရွိတယ္။ အဲဒီလိုျဖစ္ဖို႔ အေရးႀကီးတယ္လို႔ က်မ္းစာမွာ ေျပာထားတာေတြ႔ရပါတယ္။ သစၥာရွိ၍ ပညာသတိႏွင့္ ျပည့္စံုေသာကၽြန္သည္ ဘယ္သူလဲ ဤသူဟာ အိမ္သူအိမ္သားမ်ားအားအားလံုးအေပၚ၌ ႀကီးမွဴး အုပ္ခ်ဳပ္ရန္ႏွင့္ အခ်ိန္တန္လွ်င္ အစားအေသာက္ကို တည္ခင္းေကၽြးေမြးရန္ သခင္က ခန္႔ထားတဲ့သူျဖစ္တယ္။ မိမိသခင္ျပန္လာေသာအခါ ထိုသူသည္ ဤကဲ့သို႔ ျပဳလုပ္ေနသည္ကို ေတြ႔ရလွ်င္ ထိုသူသည္ မဂၤလာရွိတယ္။

  မိမ္ိတာ၀န္ကို ေက်ပြန္စြာထမ္းေဆာင္တဲ့သူဟာ မဂၤလာရွိတယ္ ဆိုတာကို ေျပာျခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ စကားအဆိုတစ္ခုရွိပါတယ္။ အနာဂတ္ေခါင္းေဆာင္တစ္ေယာက္ရဲ႕အရည္အခ်င္းက ဘာလဲဆိုေတာ့ အိမ္ရွင္မရွိတဲ့အခ်ိန္ ဒါမွ မဟုတ္လို႔ရွိရင္ မိမိရဲ႕အႀကီးအကဲ မရွိတဲ့အခ်ိန္မွာ မိမိအႀကီးအကဲ ရွိတဲ့အခ်ိန္ထက္ အိမ္ေထာင္ဦးစီးရွိတဲ့ အခ်ိန္ထက္ ပိုၿပီး အလုပ္လုပ္တဲ့သူဟာ ဒါဟာ အနာဂတ္မွာ ေခါင္းေဆာင္ေနရာကို ယူထိုက္တဲ့သူျဖစ္တယ္ လို႔ေျပာၾကပါတယ္။ မိမိရဲ႕ငယ္သား သို႔မဟုတ္ မိမိရဲ႕ေနရာကို ရာထားတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ကို အဲဒီလိုပဲ စံုစမ္းေလ့လာ သံုသပ္ၾကရပါတယ္။ ဒါဟာ မွန္တယ္လို႔ယူဆပါတယ္။ ဒီေန႔က်မ္းစာဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို အၿမဲတမ္းအဆင့္သင့္ျဖစ္ေနဖို႔လဲပဲ မိမိကိုယ္ကိုယ္ျပင္ဆင္ထားဖို႔ သတိေပးတဲ့ က်မ္းစာလဲပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ကေန႔က်မ္းစာမွာ ပါတဲ့အတိုင္းပဲ ဘုရားသခင္ဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို တာ၀န္ကိုယ္စီ ေပးထားပါတယ္။ ခုနေျပာတဲ့ မိမိရဲ႕ ပိုင္ဆိုင္သမွ်ကိုတာ၀န္ အေပးခံရတဲ့ အေစခံလို ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို ဘုရားသခင္က မိမိဖန္ဆင္းထားတဲ့အရာေတြ အာလံုးကိုၾကည့္ရႈေစာက္ေရွာက္ ကာကြယ္ျပဳျပင္ မြမ္းမံထိန္းဖို႔အတြက္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို တာ၀န္ေပးထားျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

  ဘုရားေပးထားတဲ့ သက္ရွိသတၱာ၀ါေတြျဖစ္ၾကတဲ့ သားသမီးေတြ ေဆြမ်ိဳးေတြ ကၽြဲႏြား တိရိ စၦာန္ေတြ သစ္ပင္ ပန္းမာန္ေတြ စသည့္အျပင္ သက္မဲ့အရာေတြလို႔ ဆိုရမယ့္ ေရေျမေတာေတာင္သစ္ပင္ ပန္းမာန္ စသျဖင့္ဒီအရာေတြ အားလံုးကို ခုနေျပာသလို ကၽြန္ေတာ္တို႔ကေနၿပီးတဲ့ေနာက္ ဘုရားေပးထားသည့္အရာေတြ ျဖစ္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဘာလုပ္ရမလဲဆိုေတာ့ ၾကည့္ရႈ ရမယ္ လမ္းညႊန္ရမယ္ ေစာက္ေရွာက္ရမယ္ ထိန္းသိမ္းရမယ္ ကာကြယ္ရမယ္။ ဒါေတြဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ လုပ္ရမယ့္ တာ၀န္တစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ အဲလိုႀကီးမားတဲ့ တာ၀န္အေပးခံရတဲ့ လူဟာ မိမိကိုယ္တိုင္က ေပးတဲ့တာ၀န္ကို ဘုရားသခင္ေပးတဲ့ တ၀န္ကို ေက်ပြန္စြာ ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ ဟာလဲပဲ ဘုရားသခင္ဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို ေက်းဇူးေတာ္အၿမဲတမ္းေပးလ်က္ရွိပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင္းဘုရားရဲ႕ေပးတဲ့ ေက်းဇူးေတာ္ စီးဆင္းရာလမ္းေၾကာင္း ေခ်ာေမြ႔ေစဖို႔အတြက္ဟာလဲပဲ ကာယကံရွင္ျဖစ္ၾကတဲ့ ကၽြႏ္ုပ္တို႔တေတြဟာ လမ္းေၾကာင္းျဖဴစင္ရမယ္ သန္႔ရွင္းရမယ္ ပါရမီေတြနဲ႔ ျပည့္၀တယ္ အျပစ္နဲ႔ ကင္းစင္ဖို႔ေတာ့လိုတယ္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ေျပာရမယ္ဆိုလို႔ရွိရင္ က်န္းမာျခင္းလိုတယ္ေပါ့။ ကာယရဲ႕က်မ္းမာျခင္း၊ စိတ္ရဲ႕ က်မ္းမာျခင္း ၀ိညာဥ္ရဲ႕ က်မ္းမာျခင္း ပါမွ ဘုရားေပးတဲ့ တာ၀န္ေတြကို ထိေရာက္စြာ ေအာင္ျမင္စြာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ထမ္းေဆာင္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ၿပီးတဲ့ေနာက္ အႀကီးအကဲ ရွိရင္ တစ္မ်ိဳး မရွိရင္တစ္မ်ိဳး ဆိုတဲ့ ပံုစံ မျဖစ္ၾကဖို႔အတြက္ ယေန႔ က်မ္းစာက သြန္သင္ထားပါတယ္။ အိမ္ရွင္ျပန္လာမည့္အခ်ိန္ နာရီကို မသိတဲ့အတြက္ ေၾကာင့္ ႏိုးၾကားစြာ ေစာင့္ေနပါလို႔ ေျပာထားပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ သတိထားစရာ ႏွစ္ခ်က္ ရွိပါတယ္။ ပထမ တစ္ခ်က္က ဘာလဲဆိုေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို ေပးထားတဲ့အရာေတြဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ပိုင္ဆိုင္တဲ့ အရာေတြမဟုတ္ဘူး ဆိုတာကို သိထားဖို႔ျဖစ္ပါတယ္။ ကိုယ့္ရဲ႕သားသမီးေတြ ကိုယ္ပိုင္တာ မဟုတ္ဘူး။ ကိုယ့္ရဲ႕ လယ္ယာကိုင္းကၽြန္းေတြ ပစၥည္းဥစၥာ အာလံုးဟာ ဘုရားသခင္ေပးထားတဲ့အရာေတြ ကိုယ္ပိုင္တာမဟုတ္ ပိုင္ရွင္သည္ ဘယ္္သူလဲ ဘုရားသခင္ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအတြက္ေၾကာင့္ သူေပးထားတဲ့အရာေတြ ျဖစ္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ သူ႔ရဲ႕ ဆႏၵအတိုင္း အသံုးျပဳၾကဖို႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဥပမာနဲ႔ အရွင္းဆံုး သာတက တစ္ခုနဲ႔ ေျပာရမယ္ဆိုလို႔ ရွိရင္ အသက္ လူ႔ရဲ႕ အသက္ေပါ့ေလ။ လူ႔ရဲ႕အသက္ဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ပိုင္တာမဟုတ္ဘူး ဒါဘုရားေပးထားတဲ့အရာေတြ ျဖစ္တယ္။ လူ႔ရဲ႕အသက္ မိမိရဲ႕အသက္ သူမ်ားရဲ႕အသက္ပဲ ျဖစ္ေစ ကိုယ္ပိုင္တာမဟုတ္တဲ့အတြက္ ေၾကာင့္မို႔လို႔ ကိုယ္ႀကိဳက္သလို သြားလုပ္လို႔မရဘူး။ ဒါဘာျဖစ္လို႔လဲ ကိုယ္ပိုင္တာ မဟုတ္တဲ့အတြက္ ေၾကာင့္ ခၽြတ္ယြင္းသြားေအာင္ ေပ်ာက္ဆံုးသြားေအာင္ လုပ္ပိုင္ခြင့္မရွိပါဘူး။ ပညတ္ေတာ္မွာလဲ ပါပါတယ္။ သူ႔ရဲ႕အသက္ကိုေပါ့ေလ သူ႔ရဲ႕အသက္ကို သတ္ပုတ္ျခင္းမျပဳလင့္ဆိုတာ ပါပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ပုပ္ဖရန္စစ္က ဘာေျပာသလဲဆိုေတာ့က အခုရက္ပိုင္းအတြင္းမွာ ဘာေျပာထားလဲဆိုရင္ ေသဒဏ္ေပးျခင္းကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ ကက္သလစ္အသင္းေတာ္က ဆန္႔က်င္တယ္ ဆိုၿပီးတဲ့ေနာက္ သူေျပာသြားတာရွိပါတယ္။ ဒါ့အျပင္မွာလဲပဲ ကၽြန္ေတာ္တို႔တေတြ ကိုယ္ပိုင္မဟုတ္ ဘုရားပိုင္တာ ျဖစ္သည့္အတြက္ ေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ဘာမွထိေတြ႔ၿပီးေတာ့ ဆံုးပါးသြားေအာင္ လုပ္ပိုင္ခြင့္မရွိပါဘူး။ အေမရဲ႕ ဗိုက္ထဲမွာ ရွိတဲ့ ကေလးရဲ႕ အသက္ကိုလဲပဲ ကၽြန္ေတာ္တို႔ သတ္ပိုင္ခြင့္မရွိပါဘူး။ အသက္ဆိုတာ ကိုယ္၀န္ရွိကတည္းက အသက္ဟာရွိေနၿပီး။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ဘယ္နည္းနဲ႔မွ ဒီအသက္ကို သတ္ပိုင္ခြင့္မရွိဘူး။ ကုိယ္၀န္ထဲမွာ ရွိတဲ့ ဒီသေႏၵသားကို သတ္ျခင္းဟာလဲ လူသတ္မႈပဲ။ အျပင္မွာ သတ္တာလဲ လူသတ္မႈပဲ။ လူသတ္တာႀကီးပဲ ျဖစ္ေနတယ္။ ဒါကိုလဲပဲ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ သိရွိထားဖို႔ ျဖစ္တယ္။

  တစ္ခ်ိဳ႕က အေတြးေတြက ေခ်ာ္ေနၿပီးတဲ့ေနာက္ ဗိုက္ထဲမွာရွိတဲ့ လူကို သတ္တာေတာ့အျပစ္မရွိဘူး။ အျပင္မွာ ရွိတဲ့ လူကို သတ္ရင္ေတာ့ ေထာင္က်တယ္ဆိုတဲ့ ဟာမ်ိဳးေလးေတြ ျဖစ္တယ္။ ဒါေတြဟာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ စဥ္းစားသံုးသတ္စရာေလးေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့လို႔ ခုနေျပာသလိုေပါ့ေလ ဗိုက္ထဲမွာ ရွိတဲ့ ကေလးကို သတ္တဲ့ လူေတြကို လူေတြက ေထာင္မခ်ေပမဲ့လို႔ ဘုရားက ႀကီးေလးတဲ့ ဒဏ္ကို ေပးမယ္ဆိုတာကေတာ့ မုခ် ဧကန္ျဖစ္ဆိုတာကို ဗိုက္ထဲမွာ ရွိတဲ့ ကေလးေတြကို သတ္တဲ့ လူေတြ သိထားဖို႔ ေျပာျခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဘယ္သူမဆိုေပါ့ေလ။ တစ္ခိ်ဳ႕ႏိုင္ငံေတြက ဥပေဒေတြေတာင္ သတ္ခြင့္ျပဳတယ္ ဆိုေတာ့လည္း ကမၻာႀကီးက အေျခအေန မေကာင္းဘူးျဖစ္သြားတာေပါ့။ ဆိုေတာ့က ေကာင္းေအာင္လုပ္လို႔ ခုနဘုရားေပးတဲ့အရာေတြကို ဆံုးပါးသြးေအာင္ ပ်က္စီးသြားေအာင္ လုပ္ခြင့္မရွိဘူး။ သို႔ေသာ္ ေကာင္းေအာင္လုပ္ရမယ္ ဆိုတာတာ၀န္ရွိတယ္။ ပိုၿပီးတဲ့ေနာက္ ရွင္သန္ႀကီးထြားေအာင္ တိုးတက္ေအာင္လုပ္ရမယ္ ဒါဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ တာ၀န္ ရွိပါတယ္။ ဒုတိယ တစ္ခ်က္အေနနဲ႔ သတိထားရမွာ ဘာလဲ ဆိုေတာ့က အိမ္ရွင္လာမယ့္ အခ်ိန္နာရီကို မသိတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ႏိုးၾကားစြာ ေစာင့္ပါဆိုတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ မို႔လို႔ ေကာင္းေသာအသက္တာကို ရွင္သန္ေနၾကဖို႔ ဆိုတဲ့ သေဘာပဲျဖစ္ပါတယ္။ အဆင္သင့္ေနထိုင္ၾကဖို႔ ဆိုတာလဲပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ သို႔ေသာ္ လူေတြအျမင္မွာ မိမိကိုယ္ကိုယ္ မိမိလွည့္စားတတ္တယ္လို႔ပဲ ေျပာေျပာ နတ္ဆိုးရဲ႕ လွည့္ကြက္ထဲ ၀င္သြားတယ္လို႔ပဲ ေျပာေျပာ ဆိုတာျဖစ္တတ္တယ္။ ဘယ္ေနရာမွာ ျဖစ္သလဲဆိုေတာ့ ဥပမာအားျဖင့္ ျဖည္းျဖည္းေပါ့ ျဖည္းျဖည္းေပါ့ ဆိုတဲ့ အခ်ိန္ရွိပါေသးတယ္ ေနာက္မွ လုပ္တာေပါ့ ဆိုတဲ့ မိိမိကိုယ္ကို လွည့္ျဖားတဲ့ အေတြးေတြ ၀င္တတ္တယ္။ ဒါအင္မတန္မွ ေၾကာင္စရာေကာင္းပါတယ္။

  ဆိုေတာ့ ေနာက္ဆံုးမွာ ပံုျပင္ေလးနဲ႔ အဆံုးသတ္ခ်င္တယ္။ တစ္ေန႔က်ေတာ့ နတ္ဆိုးအဖြဲ႔ဟာ အစည္းအေ၀းဖြဲ႔ပါတယ္။ အစည္းအေ၀းရဲ႕ ေခါင္းစဥ္က ဘာလဲဆိုေတာ့ လူေတြပ်က္စီးၿပီး ငရဲသို႔ေရာက္ေအာင္ တုိ႔ရဲ႕ အေဖာ္သားေတြျဖစ္ေအာင္ ဘယ္္လိုလုပ္ၾကမလဲဆိုတဲ့ အစည္းအေ၀းႀကီးကို နတ္ဆိုးေတြက လုပ္ၾကပါတယ္။ အဲဒီအစည္းအေ၀းလုပ္တဲ့ အခ်ိန္မွာ အငယ္ဆံုး အသက္အငယ္ဆံုး နတ္ဆိုးတစ္ေကာင္က အဆိုတင္သြင္းပါတယ္။ ဘာအဆို တင္သြင္းလဲဆိုေတာ့က ငရဲဆိုတာ မရွိပါဘူးလို႔ လူေတြရဲ႕ ေခါင္းထဲမွာ ထည့္လိုက္ရင္မေကာင္းဘူးလား။ ဒါမွ လူေတြဟာ မေကာင္းတာလုပ္ရဲမယ္ လုပ္ခ်င္လာမယ္။ ဆႏၵလည္းပါၾကမွာေပါ့။ သို႔ေသာ္လည္း တင္သြင္းတဲ့ အဆိုကို အားလံုးက ပယ္ခ်ပါတယ္။ မျဖစ္ႏိုင္ဘူး။ လူေတြက ဒီေလာက္အထိကို အေတြးက မေခ်ာ္ဘူးေပါ့။ ဒုတိယတစ္ေယာက္ တင္သြင္းတယ္။ အသက္အလယ္အလတ္ နတ္ဆိုးတစ္ေကာင္က ထၿပီးေတာ့ ေျပာတယ္။ ခုနတုန္းက ငရဲဆိုတာ မရွိဘူးဆိုတဲ့ အဆိုကေတာ့ ပယ္ခ်လိုက္ၿပီေပါ့။ ဒုတိယ အလယ္အလတ္ရွိတဲ့ နတ္ဆိုးတစ္ေကာင္က တင္ျပလိုက္တာကေတာ့ ေကာင္းကင္ဆိုတာ မရွိဘူး ဆိုတဲ့ အေတြးကို လူေတြရဲ႕ ေခါင္းထဲမွာ ထည့္ရင္မေကာင္းဘူးလာ။ ဒါဆိုလူေတြက ေကာင္းတာေတြကို ေတာ့ လုပ္ခ်င္စိတ္ရွိမွာ မဟုတ္ဘူး။ ဘာျဖစ္လို႔လဲ ဆိုေတာ့က ဒါက ေရဆန္ကို ေလွာ္ခတ္ၿပီး လုပ္ရတဲ့အလုပ္ မိမိ္ဆႏၵနဲ႔ ညင္းပယ္ၿပီး လုပ္ရတဲ့ အလုပ္ဆိုေတာ့ လူေတြက လုပ္မွာ မဟုတ္ဘူး။ ေကာင္းကင္မရွိဘူး ဆိုလို႔ရွိရင္ ဒါကို ထည့္ထားရင္ မေကာင္းဘူးလားဆိုေတာ့က အပယ္ခံရတယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲ ဒါလဲ မျဖစ္ႏိုင္ဘူး။ သူေတာ္ေကာင္းေတြ အမ်ားႀကီးရွိေနတယ္။ ေကာင္းတာေတြ လုပ္ခ်င္တဲ့ သူေတြ အမ်ားႀကီးရွိႏိုင္တယ္ ဆိုတဲ့ အခါက်ေတာ့က ဒီအေတြးဟာ ေအာင္ျမင္မွာ မဟုတ္ဘူးဆိုတာ တင္ျပခ်က္ဟာ ပယ္ခ်ျခင္းခံရတယ္။ ကဲေနာက္ဆံုးက်ေတာ့က ဆံပင္ျဖဴျဖဴနဲ႔ အသက္ႀကီးႀကီးတစ္ေကာင္ ထၿပီးတင္ျပလိုက္ပါတယ္။ သူ႔တင္ျပခ်က္ကိုလည္း အားလံုးက အတည္ျပဳၿပီးေတာ့ ယေန႔ထက္တိုင္ အဲဒီ သူတို႔အတည္ျပဳတဲ့ လက္နက္ကို လုပ္ေဆာက္လ်က္ရွိတယ္ ဆိုတာကိုေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ တေတြ သိထားဖို႔ျဖစ္ပါတယ္။ ဘာကို တင္ျပလဲ ဆိုေတာ့ ျဖည္းျဖည္းေပါ့ ဆိုတဲ့ အႀကံလူေတြရဲ႕ ေခါင္းတယ္မွာ ထည့္ရင္ မေကာင္းဘူးလား။ ဘာအႀကံလဲ လူေတြ ငရဲရွိတာ ယံုပါေစ၊ ေကာင္းကင္ရွိတာ ယံုပါေစ။ သို႔ေသာ္ ငရဲမေရာက္ေအာင္ ေကာင္းကင္ေရာက္ေအာင္ ႀကိဳးစားဖို႔ ဆိုတဲ့ ေနရာမွာ ျဖည္းျဖည္းေပါ့ အခ်ိန္ရွိပါေသးတယ္ အခ်ိန္နီးမွ ဖိႀကိဳးစားတာေပါ့ ျဖည္းျဖည္းေပါ့ ဆိုတဲ့ အေတြး ထည့္ရင္မေကာင္းဘူးလား ဆိုတဲ့ အသက္ႀကီးဆံုးနတ္ဆိုး တင္ျပျခင္းကို အားလံုးေသာ အစည္းအေ၀ တက္လာသူ နတ္ဆိုး ေတြကေနၿပီးတဲ့ေနာက္ သေဘာတူၿပီးတဲ့ ေနာက္လက္ခံ လိုက္တယ္။ လက္ခံလိုက္တဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ ယေန႔ထက္တိုင္ေအာင္ ျဖည္းျဖည္းေပါ့ ဆိုတဲ့ အေတြးကို လူေတြရဲ႕ ေခါင္းထဲမွာ ထည့္ သြင္းၿပီးတဲ့ေနာက္ လူေတြဟာလဲပဲ ဒီအေတြးရဲ႕ လွည့္ပတ္မႈေနာက္ကို ပါသြားၿပီးတဲ့ေနာက္ ျဖည္းျဖည္းေပါ့ဆိုတာေလးနဲ႔ပဲ အသက္ရွင္ၿပီး ေနာက္ဆံုးမွာ ဘ၀ရဲ႕ ဆံုးရံႈးမႈတစ္ခု အထိကို ေရာက္ရွိသြားတဲ့ လူေတြအမ်ားႀကီး ျဖစ္ေနၿပီး နတ္ဆိုးရဲ႕ ေအာင္ ျမင္ဆံုးလက္နက္ဟာ ဘာလဲ ဆိုေတာ့ က ျဖည္းျဖည္းေပါ့ ေကာင္းတာလုပ္မယ္ ဆိုရင္လဲပဲ ျဖည္းျဖည္းေပါ့ ဆိုးတာကို ေရွာင္မယ္ဆိုရင္လဲပဲ ျဖည္းျဖည္းေပါ့ဆိုတဲ့ အေတြးေလးကိုလည္းပဲ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အားလံုး သတိထားၿပီးတဲ့ေနာက္ က်န္ေသာအသက္တာကို သတိနဲ႔ ရွင္သန္ၾကပါ စို႔လို႔ တိုက္တြန္းႏိႈးေဆာ္ပါတယ္။ 
 

Add new comment

3 + 6 =

Please wait while the page is loading