ေန႔စဥ္ဧ၀ံေဂလိတရားေဒသနာေတာ္

က်ဥ္းေျမာင္းေသာတံခါး။

ကိုယ္ေတာ္သည္ ေဂ်ရုစလင္ၿမိဳ႕သို႔ ခရီးဆက္ေတာ္မူစဥ္ လမ္း၌ၿမိဳ႕ရြာမ်ားကို ျဖတ္သန္းလွ်က္ေဟာေျပာ သြန္သင္ေတာ္မူ၏။ ထိုအခ်ိန္တြင္ တစ္စံုတစ္ေယာက္ေသာသူက ကိုယ္ေတာ္ဘုရား ကယ္တင္ျခင္းခံရေသာသူတို႔သည္ နည္းၾကပါသေလာ့ဟု ေမးေလွ်ာက္လွ်င္ ကိုယ္ေတာ္က သူတို႔အား မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား က်ဥ္းေျမာင္းေသာ တံခါးမွ ၀င္ရန္ႀကိဳးစားၾကေလာ့။ အေၾကာင္းမူကား သင္တို႔အား ငါဆိုသည္္မွာ မ်ားစြာေသာ သူတို႔သည္ ၀င္ရန္ႀကိဳးစားၾကေသာ္လည္း မ၀င္ႏိုင္ၾက။ အိမ္ရွင္သည္ ထ၍တံခါးကို ပိတ္လိုက္ၿပီးေသာအခါ သင္တို႔သည္ အျပင္၌ ရပ္ေနၾကလွ်က္ တံခါးကို ေခါက္၍ သခင္ကၽြန္ေတာ္တို႔အား တံခါးကို ဖြင့္ေပးေတာ္မူပါဟု ေတာင္းေလွ်ာက္ၾကေသာ္လည္း သူက သင္တို႔မည္သည့္အရပ္က လာသည္ကို ငါမသိဟု ျပန္ေျဖလိမ့္မည္။ ထိုအခါ သင္တို႔က ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ ကိုယ္ေတာ္ႏွင့္အတူ စားေသာက္ခဲ့ၾကပါၿပီး။ ကိုယ္ေတာ္သည္ ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ လမ္းမ်ားေပၚတြင္ သြန္သင္ခဲ့ၾကပါသည္ဟု ဆိုၾကလိမ့္မည္။ သူက သင္တို႔မည္သည့္အရပ္မွ လာသည္ကို ငါမသိ မေကာင္းမႈကို ျပဳေသာသူတို႔ ငါ့ထံမွ ထြက္ခြာသြားၾကလာ့ဟု ေျပာလိမ့္မည္။

Add new comment

12 + 5 =

Please wait while the page is loading