ေန႔စဥ္ဧဝံေဂလိတရားေဒသနာေတာ္

တရားဇရပ္၌ ေဟာၾကားေတာ္မူျခင္း။

သခင္ေယဇူးသည္ ၀ိညာဥ္ေတာ္၏ တန္ခိုးႏွင့္ ျပည့္၀လွ်က္ ဂါလီလီယာနယ္သို႔ ျပန္လာေတာ္မူ၏။ ကိုယ္ေတာ္၏ သတင္းေတာ္သည္လည္း ထိုေဒသတစ္ေလွ်ာက္လံုးတြင္ ပ်ံ႕ႏွံ႕သြားေလ၏။ ကိုယ္ေတာသည္ သူတို႔၏ တရားဇရပ္မ်ား၌ သြန္သင္ေတာ္မူ၍ လူအေပါင္းတို႔သည္ ကိုယ္ေတာ္ကို ခ်ီးမြမး္ၾက၏။ ကိုယ္ေတာသည္ ႀကီးျပင္းေတာမူခဲ့ေသာ နာဇရက္ၿမိဳ႕သို႔ၾကြလာေတာ္မူေသာအခါ မိမိထံုးစမ္းအတိုင္း ဥပုသ္ေန႔၌ တရပ္ဇရပ္ထဲသို႔၀င္၍ က်မ္းစားဖတ္႐ႈျခင္းငွာ ထေတာ္မူလွ်င္ သူတို႔သည္ ကိုယ္ေတာ္အား ပေရာဖက္ အီဇာအီယားက်မး္ကိုေပးၾက၏။...

Add new comment

1 + 0 =

Please wait while the page is loading