ေန႔စဥ္ဧဝံေဂလိတရားေဒသနာေတာ္

ကိုယ္တာ္၏ သနားၾကင္နာျခင္းအေၾကာင္း။

ကိုယ္ေတာ္သည္ ကမ္းေပၚသို႔ တက္ေတာ္မူေသာအခါ မ်ားစြာေသာလူအစုအေ၀းကို ျမင္ေတာ္မူသျဖင့္ သူတို႔အေပၚမွာ သနားဂရုဏာသက္ေတာ္မူ၏။ သူတို႔သည္ သိုးထိန္းမဲ့ေသာသိုးမ်ားကဲ့သို႔ျဖစ္ေနၾကသတည္း။ ထို႔ေနာက္ကိုယ္ေတာ္သည္ သူတို႔အား မ်ားစြာေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို စတင္သြန္သင္ေတာ္မူသည္။ ညေနေစာင္းေသာအခါတပည့္ေတာ္တို႔သည္ ခ်ဥ္းကပ္၍ ဤအရပ္သည္ လူသူကင္းေ၀းေသာအရပ္ျဖစ္၍ အခ်ိန္လည္း ေႏွာင္းပါၿပီ...။

အျပည့္အစံုနားဆင္ရန္ အသံဖိုင္ကို ႏွိပ့္ပါ။

Add new comment

11 + 5 =

Please wait while the page is loading