ေန႔စဥ္ဧဝံေဂလိတရားေဒသနာေတာ္

ေယာဟန္၏သက္ေသခံခ်က္။

ဤသက္ေသခံခ်က္မွာ ဂ်ဴးလူမ်ိဳးက သင္သည္ မည္သူျဖစ္သနည္းဟု သူ႕ကို ေမးျမန္းေစျခင္းငွာ ေဂ်ရုစလင္ၿမိဳ႕မွ ရဟန္းမ်ားႏွင့္ ေလ၀ီအမ်ိဳးအႏြယ္မ်ားကို ေစလႊတ္ေသာအခါ ေယာဟန္ေဖာ္ျပျခင္းျဖစ္၏။ ေယာဟန္သည္ ထိန္၀ွက္ျခင္းမရွိပဲ မိမိသည္ ခရစ္ေတာ္မဟုတ္ဟု အတိအလင္း ၀န္ခံေလ၏။ ထိုသူတို႔ကလည္း ဤသို႔ဆိုလွ်င္ သင္သည္ ဧလိယျဖစ္သေလာ့ဟု ေမးျမန္းၾကေသာ္သူက...။

အျပည့္အစံုနားဆင္ရန္ အသံဖိုင္ကို ႏွိပ္ပါ။

Add new comment

11 + 1 =

Please wait while the page is loading