ေန႔စဥ္ဧဝံေဂလိတရားေဒသနာေတာ္

ကုိယ္ေတာ္၀မ္းေျမာက္ေတာ္မူျခင္းအေၾကာင္း။

ထိုအခ်ိန္၌ပင္ ကိုယ္ေတာ္သည္ သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္၌ ၀မ္းေျမာက္ေတာ္မူသျဖင့္ မြက္ဆိုသည္ကား မိုးႏွင့္ေျမကို အစိုးရေတာ္မူေသာအဖ ကိုယ္ေတာ္သည္ ပညာရွိေသာ သူတို႔အား ဤအရာမ်ားကို ထိန္၀ွက္ထားေတာ္မူလွ်က္ ငယ္ရြယ္သူတို႔အား ေဖာ္ျပေတာ္မူသည္ျဖစ္၍ ကိုယ္ေတာ္ကို ေက်းဇူးတင္  ခ်ီးမြမ္းပါ၏။ မွန္ပါ၏အဖ ဤသည္မွာ ကိုယ္ေတာ္၏ေကာင္းျမတ္ေသာအလိုေတာ္ျ္ဖစ္ပါ၏။ ငါ၏ခမည္းေတာ္သည္ ခပ္သိမ္းေသာအရာတို႔ကို ငါ့အား အပ္ႏွင္းထားေတာ္မူၿပီး...

Add new comment

1 + 6 =

Please wait while the page is loading