ေန႔စဥ္ဧဝံေဂလိတရားေဒသနာေတာ္

လူတစ္ရာတပ္မွဴ း၏အေစခံကို ေရာဂါမွ ေပ်ာက္ကင္းေစျခင္းအေၾကာင္း။

ကိုယ္ေတာ္သည္ ကာဖာနာအုမ္ၿမိဳ႕သို႔ၾကြ၀င္လာေတာ္မူေသာအခါ လူတစ္ရာတပ္မွဴးတစ္ေယာက္သည္ အထံေတာ္သို႔ ခ်ဥ္းကပ္ၿပီးလွ်င္ သခင္ကၽြန္ေတာ္၏အေစခံတစ္ေယာက္သည္ ေျခလက္ေသသည့္ေရာဂါျဖင့္ အိမ္တြင္ေ၀ဒနာျပင္းစြာ ခံစားေနရပါသည္ဟု ေလွ်ာက္ထားေလ၏။ ကိုယ္ေတာ္က ငါလာ၍ေရာဂါေပ်ာက္ကင္းေစမည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ လူတစ္ရာတပ္မွဴးကလည္း ျပန္ေလွ်ာက္သည္မွာ သခင္ကၽြန္ေတာ္၏ အိမ္မိုးေအာက္သို႔ၾကြ၀င္ေတာ္မူျခင္းကို ကၽြန္ေတာ္မခံထိုက္ပါ။ သို႔ေသာ္ တစ္ခြန္းမွ်သာ ကိုယ္ေတာ္အမိန္႔ရွိေတာ္မူပါလွ်င္ ကၽြန္ေတာ္၏ အေစခံသည္ ေရာဂါေပ်ာက္ကင္းခ်မ္းသာပါလိမ့္မည္။...

Add new comment

1 + 0 =

Please wait while the page is loading