ေန႔စဥ္ဧဝံေဂလိတရားေဒသနာေတာ္

ေနာက္ေတာ္သို႔ လိုက္ျခင္း။

မ်ားစြာေသာ လူအစုအေ၀းတို႔သည္ ကိုယ္ေတာ္ႏွင့္အတူ လိုက္ပါလာၾက၏။ ကိုယ္ေတာ္သည္လည္းလွည့္၍ သူတို႔အား မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား ငါ့ထံသို႔လာေသာ သူသည္ မိမိ၏ မိဘ ဇနီး ခင္ပြန္း သားသမီး ညီအစ္ကို ေမာင္ႏွမတို႔ကို ျဖစ္ေစ မိမိအသက္ကို ပင္ျ္ဖစ္ေစ မမုန္းလွ်င္ ငါ၏တပည့္ မျဖစ္ႏိုင္ရာ။ မိမိလက္၀ါး ကပ္တိုင္ကို မထမ္းပဲ ငါ့ေနာက္သို႔ လိုက္ေသာသူသည္လည္း ငါ့၏တပည့္ မျဖစ္ႏိုင္ရာ။ အေၾကာင္းမူကား သင္တို႔သည္ ရဲတိုက္ကို တည္ေဆာက္မည္ဟု ဆႏၵရွိလွ်င္ မိမိ၌ ၿပီးစီးေအာင္ ေဆာက္လုပ္ရန္ ကုန္က်စရိတ္ အလံုအေလာက္ ရွိမရွိ ေရွ႕ဦးစြာ ထုိင္၍ မတြက္ခ်က္ပဲ ေနမည္နည္း။...

Add new comment

10 + 5 =

Please wait while the page is loading