ေနစဥ္ဧ၀ံေဂလိေထာက္ရႈခ်က္

ေပါင္းပင္မ်ား၏ ပံုဥပမာကို ရွင္းျပေတာ္မူျခင္း။ ရွင္မာေတဦး  ၁၃း ၃၆-၄၃။

ေယဇူးသည္တပည့္ေတာ္ႀကီးတို႔အား မ်ိဳးေစ့အေၾကာင္းကို ျပန္လည္႐ွင္းျပေတာ္မူျခင္းအေၾကာင္း။ တပည့္ေတာ္တို႔သည္ ေယဇူးေဟာၾကားေတာ္မူေသာ

ပံုဥပမာကို နားမလည္ၾကေသာေၾကာင္း လူအမ်ားႏွင့္ကင္းရာအရပ္သို႔ေရာက္ေသာအခါ ေယဇူးကို ျပန္လည္ရွင္းျပရန္ ေတာင္းခံခဲ့ၾကသည္။

ေယဇူးသည္လည္း သူတို႕အား စိတ္ရွည္စြာျဖင့္ျပန္လည္ရွင္းျပေတာ္မူေလသည္။

ထို႔ေနာက္ ကိုယ္တာ္သည္ လူအစုအေ၀းထံမွ ထြက္ခြာ၍ အိမ္ထဲသို႔ ၀င္ေတာ္မူ၏။ ထိုအခါ တပည့္ေတာ္တို႔သည္ အထံေတာ္သို႔ ခ်ဥ္းကပ္၍ လယ္ထဲရွိ ေပါင္းပင္မ်ား၏ ပံုဥပမာကို မိမိတို႔အား

ရွင္းျပေတာ္မူပါဟု ေလွ်ာက္ထားၾက၏။ ကိုယ္ေတာ္ကလည္း ေကာင္းေသာ မ်ိဳးေစ့ကို ၾကဲေသာသူသည္ လူသားျဖစ္၏။ လယ္ကြင္းကား ဤကမၻာေလာကေပတည္း။ ေကာင္းေသာမ်ိဳးေစ့သည္ကား

ႏိုင္ငံေတာ္သားမ်ားျဖစ္ၾက၏။ ေပါင္းပင္မ်ားကား နတ္ဆိုး၏သားမ်ားျဖစ္ၾက၏။ ယင္းမ်ိဳးေစ့မ်ားကို ၾကဲေသာရန္သူကား နတ္ဆိုးပင္ျဖစ္၏။ စပါးရိတ္သိမ္းခ်ိန္ကား ဤကမၻာကုန္ေသာအခ်ိန္ျဖစ္၏။

ရိတ္သိမ္းေသာ သူသည္ကား ေကာင္းကင္တမန္ေတာ္မ်ားျဖစ္၏။ ေပါင္းပင္မ်ားကို စုသိမ္းၿပီး မီးရိႈ ႔ရသကဲ့သို႔ ကမၻာကုန္ေသာကာလာ၌လည္း ထိုနည္းတူျဖစ္လိမ့္မည္။ လူသားသည္ မိမိ၏ေကာင္းကင္တမန္ေတာ္တို႔ကိုေစလႊတ္ေတာ္မူ၍

သူတိူ႔သည္ မွားယြင္းေစေသာအရာရွိသမွ်ႏွင့္အျပစ္က်ဴးလြန္သူအားလံုးတို႔ကို ကိုယ္ေ္တာ၏ႏိုင္ငံေတာမွ ပယ္ၿပီး ၎တို႔ကို ေတာက္ေလာင္ေနေသာ မီးဖိုထဲသို႔ ပစ္ခ်လိမ့္မည္။ ထိုေနရာ၌ လူတို႔သည္ ငိုေၾကြး၍ အံႀကိတ္ၾကလိမ့္မည္။

ထို႔ေနာက္ ေျဖာင့္မတ္ေသာသူတို႔သည္ မိမိတို႔အဖ၏ ႏိုင္ငံေတာ္၌ ေနကဲ့သို႔ ထြန္းလင္းၾကလိမ့္မည္။ ၾကားျခင္းငွာ နားရွိေသာသူသည္ ၾကားပါေစ။

 

Add new comment

2 + 0 =

Please wait while the page is loading