ေကာင္းေသာဆမာရိယလူမ်ိဳးတစ္ဦး၏ပံုဥပမာ

ထုိအခါ က်မ္းတတ္ဆရာတစ္ဦးသည္ ကိုယ္ေတာ့္ကို စံုစမ္းလိုသျဖင့္ ထ၍ ဆရာသခင္၊ ထာ၀ရအသက္ကို ပိုင္ဆိုင္ရန္ မည္သည့္အရာကို အကၽြႏ္ုပ္ျပဳရပါမည္နည္းဟု ေမးေလွ်ာက္ေလ၏။ ကိုယ္ေတာ္ကလည္း ပညတ္တရားက်မ္း၌ မည္ကဲ့သို႔ေရးသားထားသနည္း၊ သင္မည္သို႔ဖတ္ရသနည္းဟု သူ႕အားေမးေတာ္မူ၏။ သူကလည္း သင္၏အရွင္၊ ထာ၀ရဘုရားသခင္ကို သင္၏စိတ္ႏွလံုးအၾကြင္းမဲ့ စိတ္အားရွိသမွ်၊ ဥာဏ္အစြမ္းရွိသမွ်ခ်စ္ေလာ့။...

အျပည့္အစံုနားဆင္ရန္ အသံဖိုင္ကို ႏွိပ္ပါ။

Add new comment

13 + 2 =

Please wait while the page is loading